Namsos kommune

Avsluttede høringer

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan for Gullvikvegen 15. Frist for uttalelse er satt til 13.01.2021. 

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt å fastsette planprogram for ny områderegulering av Bangsund.

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt reguleringsplan "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune. 

Nå kan du komme med innspill til privat forslag om endring av reguleringsplan ”Høkneslia”.

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Namsos kommunestyre har i møte 18.06.2020 vedtatt reguleringsplan "Skatlandvatnet hytteområde" ved Skatlandvatnet på Namdalseid.

 

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av "Sverres gate 33" i Namsos. 
Forslagsstiller er Sentrum Namsos Eiendom AS. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.07.2020.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan for Peter Øiens gate 1, datert 29.11.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av sommerferie.