Namsos kommune

Avsluttede høringer

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. 

Helse og velferd i Namsos kommune er ansvarlig for de fleste av helse- og omsorgstjenestene som gis til innbyggerne i kommunen. Temaplan Helhetlig demensomsorg, og temaplan Helse- og omsorgstjenester legges nå ut på høring, og du kan nå sende inn dine innspill og kommentarer til disse planene.

Oversiktsbilde over Harranes hytteområde, Lund.

Grunneiere Heidi Johnsen og Frank Rørmark planlegger gjennom forslagsstiller/utbyggingsselskap Harranes Utvikling AS å etablere et nytt hytteområde innenfor sin eiendommen på Spordneset, del av gnr 354 bnr 8, på Lund i
Namsos kommune.

Kort over planområdet

Ketil Sandberg og Sandvika hytteforening har engasjert HD Plan & Arkitektur for å gjennomføre og utarbeide detaljreguleringsplan for Sandvika småbåthavn.

MOWI ASA søker om arealendring på Kjelneset i Namsos kommune. På Kjelneset slik det er i dag brukes det stålbur. Det er ønskelig å endre til ringer/merddrift. Burstørrelsen øker, men antall bur reduseres. Dette krever mer areal.

Etter offentlig ettersyn er det gjort noen endringer i plandokumentene til reguleringsplan for Namsos sentrum, Sjøfronten og Østre byområde. Endringene er et resultat av innspill og merknader som er mottatt i prosessen.

 

Det varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Geilin i Namsos kommune. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 04.08.2021.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for reguleringen av Namsos avfallsanlegg.

Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen. Du kan komme med innspill innen 07.06.21.