Bjørum gartneri - boligområde - Varsel om oppstart

Nå kan du komme med innspill til oppstart av nytt planarbeid for Bjørum gartneri i Namsos kommune. Området skal tilrettelegges for ny boligbebyggelse.

  • I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for endring av gjeldende reguleringsplan, Bjørum gartneri i Namsos kommune.
  • Planens avgrenses lik gjeldende plan, men er tilpasset noe mot eiendomsgrenser.
  • Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.
  • Frist for innspill er satt til 15.febuar 2021.

Hva er hensikten med planarbeidet?

Hensikten med planarbeidet er å endre formålet på eiendommene 17/8/11 og 17/8/281 fra gartneri/hagesenter til boligformål.

Området skal tilrettelegges for ny boligbebyggelse i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og utearealer. Området skal bygges ut med en tetthet på henholdsvis 4-6 boliger pr.da. 

Tiltakshaver er Bjørum Gartneri AS, hvor Arkplan Arkitektkontor bistår i utarbeidelse av plan. Planområdet ligger i fareområdet for ras- og skred (hensynssone H310_K i overordnet plan). I samarbeid med kommunen er det vurdert at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning iht. KU-forskriften §§ 8 og 10. Planforslaget utløser ikke krav om planprogram.


 070720 - Referat oppstartsmøte (PDF, 203 kB)

Nå kan du komme med innspill

  • Innspill til oppstartsvarslet rettes til Arkplan AS, PB 172, 7801 Namsos eller per mail på firmapost@arkplan.no.Tlf: 74 27 53 60.
  • Frist for innspill er satt til 15.02.2021.