Emilsen Fisk AS - søknad om midlertidig akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten 32017 - Ånholmen etter 01.05.21

Emilsen fisk søker om midlertidig videreføring av dagens godkjente areal og lokalitetsbiomasse. 

Emilsen Fisk AS søker om midlertidig tillatelse til videreføring av lokalitet 32017 Ånholmen i Namsos kommune. Emilsen Fisk AS har midlertidig tillatelse til produksjon av 3900 tonn laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten frem til 01.05.2021.


Lokaliteten ligger i et FNFFA-flerbruksområde i Namsos kommune sin gjeldende
arealplan. 

Dokumenter i saken

Høringen er avsluttet