Namsos kommune

Avsluttede høringer

Illustrasjon av Namsos sett fra lufta i henhold til ny sentrumsplan.

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Det kom mange tilbakemeldinger på det første utkastet. Sentrumsplanen er nå revidert og er planlagt politisk behandlet og vedtatt i juni 2022.

Utvalg for plan vedtok i møte den 02.03.2022 å legge privat forslag til reguleringsplan «Geilin endring», datert 22.11.2021, med bestemmelser av lik dato, til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget vil ligge ut til høring i perioden 09.03.2022 - 22.04.2022. Høringsfristen forlenges med et par dager på grunn av påskeferie.

Kulturmiljøplanen er utformet som en temaplan med tiltak som beskrevet i kommunens planstrategi.

Utvalg for plan vedtok 28.04.2021 å returnere reguleringsplan for Sverres gate 33 til administrasjonen for videre utredning. I den forbindelse legges planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill er den 31.12.21.

Utvalg for plan vedtok i møte den 17.11.2021 å legge forslag til områderegulering for Bangsund, datert 26.05.21 med bestemmelser datert 08.07.21, ut til høring i perioden 24.11.21 - 05.01.22.

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. 

Helse og velferd i Namsos kommune er ansvarlig for de fleste av helse- og omsorgstjenestene som gis til innbyggerne i kommunen. Temaplan Helhetlig demensomsorg, og temaplan Helse- og omsorgstjenester legges nå ut på høring, og du kan nå sende inn dine innspill og kommentarer til disse planene.