Namsos kommune

Avsluttede høringer

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan for Peter Øiens gate 1, datert 29.11.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av sommerferie. 

Det er viktig å jobbe frem en felles plankultur og et nytt plansystem i vår nye kommune. Arbeidet med planstrategien for Namsos kommune vil være en viktig del av denne prosessen. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for "Reguleringsendring - Høknesjordet", som parsell av eiendommen 18/1 og 200 i Namsos kommune. Forslagsstiller er Namsos kommune.

Utvalg for plan vedtok i møte den 22.04.20 å legge forslag til endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak, datert 05.08.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til høring i perioden 29.04.2020 - 10.06.2020.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljregulering -Gullvikvegen 15» i Namsos. Forslagsstiller er Boligpartner. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.05.2020.

Utvalg for navnsetting på veg og adresse vedtok 27.03.2020 forslag til to vegnavn på Lund. Namsos kommune ber om at eventuelle uttalelser og navneforslag sendes innen høringsfristen. Høringsfrist er satt 30.04.2020.

Utvalg for plan vedtok i møte den 04.03.2020 å legge forslag til reguleringsplan for Skatlandvatnet, datert 08.09.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 11.03.2020-29.04.2020. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av påske.