Hovedplan vann og avløp 2023-2030

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Kommunens planstrategi
  2. 1.2 Planprosess og planbehandling
 2. 2 Hovedutfordringer og status
  1. 2.1 Generelt
  2. 2.2 Større prosjekter vannforsyning/avløp utført siden forrige hovedplan
  3. 2.3 Tilstand i vannforekomstene i Namsos kommune
   1. 2.3.1 Vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene pr 19.01.2022
   2. 2.3.2 Tilstand i sjø
 3. 3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere
  1. 3.1 Generelt
  2. 3.2 Organisering og funksjonsfordeling
   1. 3.2.1 Vann
   2. 3.2.2 Avløp
   3. 3.2.3 Beredskap
   4. 3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering
   5. 3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg
   6. 3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 4. 4 Sentrale mål for kommunen
  1. 4.1 Målsetning
  2. 4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften
  3. 4.3 Nok vann med god kvalitet
  4. 4.4 Sikker bortledning av avløpsvann
  5. 4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt
 5. 5 Rammebetingelser
  1. 5.1 Krav til vannforsyning og drikkevannskvalitet
  2. 5.2 Utslippstillatelser
  3. 5.3 Tilknytningspunkt
  4. 5.4 Utbygging og overtakelse av private ledningsanlegg
  5. 5.5 Økonomiske rammer
   1. 5.5.1 Vannforsyning
   2. 5.5.2 Avløp
   3. 5.5.3 Sammenligning med andre kommuner
  6. 5.6 Organisering av vann- og avløpsvirksomheten
   1. 5.6.1 Tilgjengelige ressurser
   2. 5.6.2 Kompetanse
 6. 6 Problemstillinger og vegvalg
  1. 6.1 Redusere lekkasjer på vannledninger
  2. 6.2 Øke forsyningssikkerheten for drikkevann
   1. 6.2.1 Forebyggende tiltak
  3. 6.3 Oppfylle rensekrav og andre ytelseskrav til avløpsanleggene
   1. 6.3.1 Renseanlegg
   2. 6.3.2 Direkteutslipp
   3. 6.3.3 Overløp
   4. 6.3.4 Forurensings- og tilsynsmuligheet
   5. 6.3.5 Redusere ukontrollerte utslipp av avløpsvann
  4. 6.4 Behov for avløpsanlegg i nye områder
  5. 6.5 Ta vare på anleggskapitalen
  6. 6.6 Håndheving av tilknytningsplikten
  7. 6.7 Stikkledninger og private anlegg
  8. 6.8 Nye behov på grunn av klimaendringer
 7. 7 Behov for utbygging og andre tiltak
  1. 7.1 Generelt
  2. 7.2 Vannforsyningsanlegg
  3. 7.3 Avløpsanlegg
  4. 7.4 Hovedstrategier og prioritering
   1. 7.4.1 Samtidig utbygging av vann og avløp
   2. 7.4.2 Utbygging i tilknytning til veganlegg og kabelanlegg
   3. 7.4.3 Rehabilitering av anlegg
   4. 7.4.4 Forholdet til nye abonnenter
 8. 8 Forslag til handlingsplan
  1. 8.1 Forutsetninger
  2. 8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning
  3. 8.3 Forslag til investringsprogram avløp
  4. 8.4 Drift og vedlikehold
  5. 8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter
   1. 8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten
   2. 8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning
   3. 8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger
   4. 8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg
  6. 8.6 Overvåking av vannressursene
  7. 8.7 Økonomiske konsekvenser
 9. 9 Referanser

4 Sentrale mål for kommunen

4.1 Målsetning

Forringelse av vannmiljø er forbudt etter vannforskriften, og der det er behov skal alle kommuner og sektormyndigheter sikre forbedring og gjenoppretting av vannmiljøet i tråd med vannforskriften og vannforvaltningsplanene, med hjemmel i eget sektorlovverk.

4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften

Vannforskriften setter rammene for fastsettelse av miljømål. «Standard miljømål» er minst god økologisk og god kjemisk tilstand for overflatevann (§ 4), og minst god kvantitativ og god kjemisk tilstand for grunnvann (§ 6). Vedlegg V til vannforskriften gir nærmere definisjoner på de ulike tilstandsklassene for overflatevann og grunnvann.

Det gjøres egne vurderinger i vannforekomster der samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføringsmessige og fysiske forhold i så stor grad at god økologisk tilstand ikke kan oppnås uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten. Slike vannforekomster utpekes som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) dersom kriteriene i vannforskriftens § 5 oppfylles. Det økologiske miljømålet for SMVF er godt økologisk potensial.

Hovedregelen er at miljømålene skal nås innen utgangen av 2027 (§ 8), men det er åpning for å sette utsatt frist (§ 9). I særlige tilfeller der samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå miljømålene, kan det settes mindre strenge miljømål (§ 10)

Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag 2022-2027 fastsetter miljømål for alt vann i Trøndelag vannregion – bekker, elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Disse miljømålene skal legges til grunn for videre aktivitet og forvaltning i vannregionen.

 • For naturlige forekomster av overflatevann setter planen følgende mål for økologisk tilstand: - 99,8 % av vannforekomstene har mål om å oppnå god eller svært god økologisk tilstand.
 • For sterkt modifiserte vannforekomster setter planen følgende mål for økologisk potensial: - Nesten 70 % av de sterkt modifiserte vannforekomstene har mål om å oppnå godt økologisk potensial
 •  For kjemisk tilstand i overflatevann setter planen følgende miljømål: - Alle vannforekomstene har mål om å nå god kjemisk tilstand innen 2027.
 • For grunnvannsforekomster setter planen følgende miljømål: - Alle grunnvannsforekomster har mål om god kjemisk og -kvantitativ tilstand innen 2027.

4.3 Nok vann med god kvalitet

Namsos kommune skal gjennom en effektiv og sikker vannforsyning sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får:

 • Nok vann
 • Godt vann
 • Sikkert vann

Viktige styringsdokumenter i denne sammenheng er de nye “Nasjonale mål – vann og helse”, og opp mot den enkelte abonnent; ”Leveringsvilkår for drikkevann”, som er vedtatt av Kommunestyret og ble gjort gjeldende fra 01.01.2004.

Nok vann

 • Nok vann til boliger, industri og næringsvirksomheter
 • Nok vann til brannvannsforsyning i utbyggingsområder
 • Hagevanning tillates, men med nødvendige restriksjoner
 • Ved en normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunal ledning være mellom 2,0 og 8,0 bar.
 • Vannlekkasjer skal reduseres til 15% av total produksjon innen 2030.

Godt vann

 • Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle alle krav i Drikkevannsforskriften
 • Vannverkseier er pålagt å ta drikkevannsprøver i samsvar med godkjent prøvetakningsplan
 • Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav sannsynlighet og konsekvens
 • Styrke de hygieniske barrierene i vannforsyningssystemet
 • Bedre rutinene for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett, herunder lekkasjesøk, spyling og rensing av ledninger.

Sikkert vann

 • Vannkildene skal være klausulert.
 • Det skal være sikret bassengkapasitet for et totalt normalt forbruk på min. 1 døgn i tilfelle avbrudd i vannforsyningen
 • Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen bør være mindre enn 0,5 time i snitt per innbygger per år
 • Forsyningssikkerheten skal være bedre enn 99,95 %. (Forsyningssikkerhet = antall innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen/antall innbyggertimer totalt x 100)
 • Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 8 timer
 • Ved en uforutsett stans i vannforsyningen som varer lengre enn 6 timer, skal det kjøres ut vann til felles vannpost/vannuttak i nærheten
 • Raskt kunne iverksette krise-/nødtiltak ihht beredskapsplan og handlingsplan
 • Øke utbedringstakten for det dårligste vannledningsnettet i henhold til de nasjonale mål som er 2 % årlig
 • Overvåke vannforbruk og lekkasjer
 • Ha et godt varslingssystem som raskt informerer abonnentene om planlagte og uforutsette stopp i vannforsyningen, om avvik fra vannkvaliteten og om akutt forurensning.
 • Ha et eget sted på kommunens hjemmeside med relevant og oppdatert oversikt over drikkevannet inkludert tilstandsbeskrivelse med oversikt over status/vurderinger

Gjennom Leveringsvilkårene er det også lagt opp til et aktivt informasjonsarbeid med bl.a. oversendelse av forskrifter om vanngebyrer, gjeldende prisliste mv.

I Namsos kommune er alle kommunale vannverk godkjent i samsvar med Drikkevannsforskriften.

4.4 Sikker bortledning av avløpsvann

Namsos kommune skal ha følgende hovedmål for den totale avløpshåndteringen i kommunen:

 • Godt vannmiljø
 • God tjenesteyting/service
 • Effektiv avløpshåndtering

Viktige styringsdokumenter i denne sammenheng er de nye “Nasjonale mål – vann og helse”, og opp mot den enkelte abonnent; ”Leveringsvilkår for avløpstjenester”, som er vedtatt av Kommunestyret og ble gjort gjeldende fra 01.01.2004.

Generelle mål

 • Tilknytningsgraden innenfor det enkelte rensedistrikt skal tilstrebes å bli 100 %
 • Alle kommunale og private renseanlegg skal drives på en slik måte at utslippskravene i gjeldende utslippstillatelser overholdes  
 • Avløpsanleggene skal til enhver tid ha tilstrekkelig kapasitet og tilfredsstille interne og eksterne krav til standard og funksjon.
 • Samlet overløp bør generelt være mindre enn 2 % av forurensningsproduksjonen hos dem som er tilknyttet avløpsnettet
 • Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten over tid.
 • Tilbakeslag av kloakk og oversvømmelser i lavereliggende områder skal reduseres
 • Ha et godt beredskapssystem som raskt håndterer uforutsette hendelser
 • Styrke beredskapen i perioder med uvær, f.eks. ved stor nedbørintensitet og stor flo
 • Sette krav til næringsvirksomheter om påslipp ihht. lokal Forskrift om påslipp
 • Etablere mottak for slam i forbindelse med spyling og rengjøring av tekniske anlegg.

Tallfestede, etterprøvbare mål

 • Gjennomføre resipientundersøkelse hvert 4. år (sammenligne resultater fra tidligere undersøkelser)
 • Årlig reduksjon i direkte utslipp (antall boliger, ev. spesifikke mengder)
 • Separering/fornying av ledningsnett (antall meter pr. år, eller årlig %-andel)
 • Antall boliger/eiendommer som med 100% sikkerhet er separert (antall pr. år)
 • Avdekke og utbedre feilkoblinger/fremmedvann inkl. sjø i kloakknettet (antall pr. år)
 • Fornying/oppgradering av større tekniske installasjoner, f.eks. pumpestasjoner (antall pr. år)
 • Redusere antall tilbakeslagsskader (antall pr. år)
 • Øke vedlikeholdsspylingen av avløpsnettet (antall meter pr. år)
 • Registrere og måle alle overløp (måle på tid og beregne årlig mengde)
 • Komme i gang med faste rutiner for tømming av fettavskillere (antall pr. år)
 • Registrere klager fra abonnenter (antall pr. år).

Leveringsvilkårene angir også bestemmelser om hvordan kommunen skal varsle abonnentene om akutte utslipp til vann og vassdrag som kan ha betydning for abonnenten.

4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt

Nasjonalt mål

Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende vannforsyningssystemer, slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter.

Gjeldende hovedplan fra 2017 hadde som målsetting at kommunens vannverk og avløpsanlegg skal kunne dekke størsteparten av befolkningen med godt vann og gode avløpstjenester. Det er fremdeles flere private mindre vannverk og avløpsanlegg i kommunen, og det kan forventes at enkelte av disse ønsker tilknytning til kommunalt anlegg og/eller at kommunen overtar det private anlegget. I samsvar med den overordnede målsettingen om å ha størst mulig dekningsgrad, kan det være aktuelt at kommunen øker sitt ansvar når det gjelder overtakelse av private vann- og avløpsanlegg. Dette vil også gjelde i spredt bebyggelse.

Det er en målsetting at alle abonnenter som kan knyttes til kommunalt vann- og avløpsanlegg uten for store kostnader, blir tilknyttet, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser om tilknytningsplikt.