Hovedplan vann og avløp 2023-2030

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Kommunens planstrategi
  2. 1.2 Planprosess og planbehandling
 2. 2 Hovedutfordringer og status
  1. 2.1 Generelt
  2. 2.2 Større prosjekter vannforsyning/avløp utført siden forrige hovedplan
  3. 2.3 Tilstand i vannforekomstene i Namsos kommune
   1. 2.3.1 Vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene pr 19.01.2022
   2. 2.3.2 Tilstand i sjø
 3. 3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere
  1. 3.1 Generelt
  2. 3.2 Organisering og funksjonsfordeling
   1. 3.2.1 Vann
   2. 3.2.2 Avløp
   3. 3.2.3 Beredskap
   4. 3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering
   5. 3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg
   6. 3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 4. 4 Sentrale mål for kommunen
  1. 4.1 Målsetning
  2. 4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften
  3. 4.3 Nok vann med god kvalitet
  4. 4.4 Sikker bortledning av avløpsvann
  5. 4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt
 5. 5 Rammebetingelser
  1. 5.1 Krav til vannforsyning og drikkevannskvalitet
  2. 5.2 Utslippstillatelser
  3. 5.3 Tilknytningspunkt
  4. 5.4 Utbygging og overtakelse av private ledningsanlegg
  5. 5.5 Økonomiske rammer
   1. 5.5.1 Vannforsyning
   2. 5.5.2 Avløp
   3. 5.5.3 Sammenligning med andre kommuner
  6. 5.6 Organisering av vann- og avløpsvirksomheten
   1. 5.6.1 Tilgjengelige ressurser
   2. 5.6.2 Kompetanse
 6. 6 Problemstillinger og vegvalg
  1. 6.1 Redusere lekkasjer på vannledninger
  2. 6.2 Øke forsyningssikkerheten for drikkevann
   1. 6.2.1 Forebyggende tiltak
  3. 6.3 Oppfylle rensekrav og andre ytelseskrav til avløpsanleggene
   1. 6.3.1 Renseanlegg
   2. 6.3.2 Direkteutslipp
   3. 6.3.3 Overløp
   4. 6.3.4 Forurensings- og tilsynsmuligheet
   5. 6.3.5 Redusere ukontrollerte utslipp av avløpsvann
  4. 6.4 Behov for avløpsanlegg i nye områder
  5. 6.5 Ta vare på anleggskapitalen
  6. 6.6 Håndheving av tilknytningsplikten
  7. 6.7 Stikkledninger og private anlegg
  8. 6.8 Nye behov på grunn av klimaendringer
 7. 7 Behov for utbygging og andre tiltak
  1. 7.1 Generelt
  2. 7.2 Vannforsyningsanlegg
  3. 7.3 Avløpsanlegg
  4. 7.4 Hovedstrategier og prioritering
   1. 7.4.1 Samtidig utbygging av vann og avløp
   2. 7.4.2 Utbygging i tilknytning til veganlegg og kabelanlegg
   3. 7.4.3 Rehabilitering av anlegg
   4. 7.4.4 Forholdet til nye abonnenter
 8. 8 Forslag til handlingsplan
  1. 8.1 Forutsetninger
  2. 8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning
  3. 8.3 Forslag til investringsprogram avløp
  4. 8.4 Drift og vedlikehold
  5. 8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter
   1. 8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten
   2. 8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning
   3. 8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger
   4. 8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg
  6. 8.6 Overvåking av vannressursene
  7. 8.7 Økonomiske konsekvenser
 9. 9 Referanser

3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere

3.1 Generelt

Ca. 95 % av innbyggerne, det meste av næringsvirksomheten og mange gårdsbruk i Namsos kommune er tilknyttet kommunalt vannverk.

Ca. 75 % av innbyggerne i Namsos kommune er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. I tillegg er de eiendommene som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, med i ordningen med kommunal tømming av slam fra private renseanlegg/slamavskillere. Dette innebærer at Namsos kommune yter tjenester innen avløpssektoren til så godt som alle eiendommene i Namsos kommune. Tilknytningen til avløpsanlegg inkluderer også det meste av næringsvirksomheten i kommunen med mange bedrifter.

Det er tidligere utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyser både for vannforsyningen og for avløpsanleggene. ROS-analysene for vannforsyning er oppdatert i forbindelse med arbeidet med hovedplanen. Med støtte i risikovurderingene er aktuelle tiltak for å redusere risiko foreslått og prioritert, og prioriterte tiltak vil bli tatt med i hovedplanen. I tillegg er det utarbeidet Beredskapsplan vannforsyning.

Kommunen har «monopol» på å yte vannforsynings- og avløpstjenester i de områdene som dekkes av de kommunale anleggene. Tjenestene betales fullt ut i form av vann- og avløpsgebyrer. Ved å være tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg får abonnentene sikker vannforsyning med nok vann av god kvalitet og sikker og forsvarlig bortledning og rensing av spillvann innenfor økonomisk akseptable betingelser.        

Namsos kommune har som mål å yte innbyggerne gode tjenester og ytelser innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og har synliggjort dette gjennom en egen erklæring om leveringsvilkår for både vannforsyning og avløp.

3.2 Organisering og funksjonsfordeling

Forvaltningen av de kommunale vannforsynings- og avløpsanleggene er delt.

3.2.1 Vann

Det lokale Mattilsynet er godkjenningsmyndighet etter Drikkevannsforskriften og skal godkjenne både kommunale og private godkjenningspliktige anlegg. Før godkjenning skal det innhentes uttalelse fra kommunen. Godkjenningsmyndigheten er også tilsynsmyndighet, og fører tilsyn med at bestemmelsene i Drikkevannsforskriften overholdes.

Namsos kommune har ansvar for

 • planlegging og utbygging av nye vannforsyningsanlegg,
 • beregning av gebyrgrunnlaget,
 • uttalelser til søknader om godkjenning av vannverk etter Drikkevannsforskriften,
 • løpende produksjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Kommunedirektør og kommuneoverlegen uttaler seg på vegne av kommunen om søknader om godkjenning av vannverk.

3.2.2 Avløp

Statsforvalteren er godkjenningsmyndighet (konsesjonsmyndighet) etter Avløpsforskriften, og skal godkjenne utslipp over en viss størrelse, såkalte § 14-anlegg.  I Namsos kommune gjelder dette Namsos og Spillum rensedistrikt med Tiendeholmen renseanlegg. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de øvrige avløpsanleggene i kommunen. Godkjenningsmyndigheten er også tilsynsmyndighet, og fører tilsyn med at bestemmelsene i Avløpsforskriften og utslippstillatelsene overholdes.

Kommunalteknikk har ansvar for

 • planlegging og utbygging av nye avløpsanlegg,
 • beregning av gebyrgrunnlaget,
 • godkjenning og tilsyn med mindre avløpsanlegg etter § 12 og 13 i Avløpsforskriften. Dette omfatter også kommunale anlegg (§ 13).
 • løpende drift og vedlikehold av anleggene.

Iflg. endringene i Avløpsforskriften som trådte i kraft 01.01.2007 skal alle saker som omhandler utslipp større enn 15 Pe behandles av Utvalg for Plan.

Mindre og kurante saker behandles av Kommunedirektør. Kommunedirektør har igjen delegert sin myndighet til kommunalteknikk som foretar saksbehandling og fatter enkeltvedtak. Kommunalteknikk er også delegert myndigheten til å føre tilsyn med anleggene.

3.2.3 Beredskap

Kommunen har vaktordninger som sikrer at det alltid er teknisk fagpersonell som kan rykke ut ved driftsavbrudd, feil og uforutsette hendelser på vann- og avløpsanleggene. Maskiner, materielt utstyr og reservedeler kan stort sett skaffes fra egne ressurser og eget lager. Ved behov suppleres med ressurser og utstyr fra entreprenører og andre. Ny beredskapsplan beskriver hvordan oppgavene skal løses ved akutte situasjoner. Beredskapsøvelser vil bli prioritert framover så alle kjenner sine oppgaver ved slike situasjoner.  

3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering

For en kontinuerlig overvåkning av vann- og avløpsanleggene har kommunen etablert en automatisk driftskontroll. Driftskontrollanlegget er felles for vann- og avløpsverket. Driftskontrollanlegget gir opplysninger og alarmer om drift og feil på vannbehandlingsanlegg, renseanlegg og pumper, nivå i høydebasseng, driftstid på overløp og utslippsmengder til resipient mv.

I arbeidstida overvåkes vann- og avløpsanleggene fra driftssentralen ved Tavlåa vannbehandlingsanlegg og fra kontorene hos kommunalteknikk. Etter vanlig arbeidstid varsles evt. feil eller avvik på anleggene til kommunens beredskapsvakt (hjemmevakt) via driftskontrollanlegget. Alle driftsoperatører har bærbar PC med tilhørende programvare som gjør det mulig å koble seg til driftskontrollanlegget på flere understasjoner og ta ut driftsdata på den måten.

Kommunalteknikk har etablert et system som skal gi alle aktuelle medarbeidere tilgang til systemet via egen PC/nettbrett.  FDV-systemet er integrert med driftskontrollanlegget slik at utvalgte driftsdata rapporteres direkte i FDV-systemet, som også inneholder avviksrapportering.

3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg

Kommunen yter i dag ikke tilskudd til utbygging av private vann- og avløpsanlegg. Det kan imidlertid ytes noe bistand i form av råd og veiledning (ikke planlegging) i forbindelse med planlegging av private anlegg.

3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Namsos kommune har vedtatt standard abonnementsvilkår for vann og avløp som regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Vedtatt av kommunestyret 16.12.2021.

Standard abonnementsvilkår omfatter både administrative og tekniske bestemmelser.

I tillegg har kommunen en egen forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Namsos kommune, Trøndelag. Denne ble vedtatt med ikrafttredelse fra 01.01.2020.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.