Hovedplan vann og avløp 2023-2030

Sammendrag

Hovedplan vann og avløp gjelder for hele Namsos kommune. I forhold til økonomiske rammer, drifts- og vedlikeholdsansvar og investeringsbehov omfatter planen kommunale anlegg. Kommunens overordnede mål er at alle innbyggerne skal ha et tilfredsstillende tilbud innen vannforsyning og avløpshåndtering.

Planen omfatter også vannressursene i kommunen, tilstand, kvalitet og brukerinteresser danner et viktig grunnlag for prioritering av tiltak innen vannforsyning og avløp.

Følgende hovedproblemstillinger er sentrale i den nye hovedplanen:

 • Bedre forsyningssikkerheten og beredskapen innen vannforsyningen
 • Legge til rette for bedre kapasitet i vannforsyningen i deler av kommunen
 • Oppgradering og rehabilitering av avløpsanleggene
 • Tiltak/beredskap for å møte klimaendringer
 • Oppfylle vedtatte miljømål for vannressursene

Målsettingen for de kommunale tjenestene og det kommunale ansvaret innen vannforsyning og avløpshåndtering følger sentrale lover og forskrifter, eks. Drikkevannsforskriften, forurensningsforskriften osv. I tillegg kommunens egne erklæringer om leveringsvilkår både for vannforsyning og avløpstjenester og gjennom egne handlingsplaner.

Sentrale mål for vannforsyning er:

 • Nok vann
 • Godt vann
 • Sikkert vann
 • Vann til alle på tilnærmet like vilkår

Sentrale mål for avløpssektoren:

 • Godt vannmiljø i alle vassdrag og i sjøen
 • Være forberedt på klimaendringer og økende avrenning
 • Forurensning som gir ulemper, skal unngås
 • Kravene i utslippstillatelsene skal tilfredsstilles
 • Ukontrollerte utslipp skal reduseres
 • Avdekke og utbedre innlekking av regnvann og sjø

Driftskostnadene innen vannforsyningen og avløpshåndteringen dekkes inn 100% av gebyrinntektene. Dette ligger til grunn for prioriteringene i handlingsplanen under pkt. 8 i hovedplanen.

I kommunens økonomiplan er det forutsatt å bruke kr 13.0 mill. pr. år til investeringer i nye vann-/avløpsprosjekter i perioden 2023-2026. I tillegg kan det søkes om egen finansiering til større enkeltprosjekter.

           

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Kommunens planstrategi
  2. 1.2 Planprosess og planbehandling
 2. 2 Hovedutfordringer og status
  1. 2.1 Generelt
  2. 2.2 Større prosjekter vannforsyning/avløp utført siden forrige hovedplan
  3. 2.3 Tilstand i vannforekomstene i Namsos kommune
   1. 2.3.1 Vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene pr 19.01.2022
   2. 2.3.2 Tilstand i sjø
 3. 3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere
  1. 3.1 Generelt
  2. 3.2 Organisering og funksjonsfordeling
   1. 3.2.1 Vann
   2. 3.2.2 Avløp
   3. 3.2.3 Beredskap
   4. 3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering
   5. 3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg
   6. 3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 4. 4 Sentrale mål for kommunen
  1. 4.1 Målsetning
  2. 4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften
  3. 4.3 Nok vann med god kvalitet
  4. 4.4 Sikker bortledning av avløpsvann
  5. 4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt
 5. 5 Rammebetingelser
  1. 5.1 Krav til vannforsyning og drikkevannskvalitet
  2. 5.2 Utslippstillatelser
  3. 5.3 Tilknytningspunkt
  4. 5.4 Utbygging og overtakelse av private ledningsanlegg
  5. 5.5 Økonomiske rammer
   1. 5.5.1 Vannforsyning
   2. 5.5.2 Avløp
   3. 5.5.3 Sammenligning med andre kommuner
  6. 5.6 Organisering av vann- og avløpsvirksomheten
   1. 5.6.1 Tilgjengelige ressurser
   2. 5.6.2 Kompetanse
 6. 6 Problemstillinger og vegvalg
  1. 6.1 Redusere lekkasjer på vannledninger
  2. 6.2 Øke forsyningssikkerheten for drikkevann
   1. 6.2.1 Forebyggende tiltak
  3. 6.3 Oppfylle rensekrav og andre ytelseskrav til avløpsanleggene
   1. 6.3.1 Renseanlegg
   2. 6.3.2 Direkteutslipp
   3. 6.3.3 Overløp
   4. 6.3.4 Forurensings- og tilsynsmuligheet
   5. 6.3.5 Redusere ukontrollerte utslipp av avløpsvann
  4. 6.4 Behov for avløpsanlegg i nye områder
  5. 6.5 Ta vare på anleggskapitalen
  6. 6.6 Håndheving av tilknytningsplikten
  7. 6.7 Stikkledninger og private anlegg
  8. 6.8 Nye behov på grunn av klimaendringer
 7. 7 Behov for utbygging og andre tiltak
  1. 7.1 Generelt
  2. 7.2 Vannforsyningsanlegg
  3. 7.3 Avløpsanlegg
  4. 7.4 Hovedstrategier og prioritering
   1. 7.4.1 Samtidig utbygging av vann og avløp
   2. 7.4.2 Utbygging i tilknytning til veganlegg og kabelanlegg
   3. 7.4.3 Rehabilitering av anlegg
   4. 7.4.4 Forholdet til nye abonnenter
 8. 8 Forslag til handlingsplan
  1. 8.1 Forutsetninger
  2. 8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning
  3. 8.3 Forslag til investringsprogram avløp
  4. 8.4 Drift og vedlikehold
  5. 8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter
   1. 8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten
   2. 8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning
   3. 8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger
   4. 8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg
  6. 8.6 Overvåking av vannressursene
  7. 8.7 Økonomiske konsekvenser
 9. 9 Referanser