Hovedplan vann og avløp 2023-2030

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Kommunens planstrategi
  2. 1.2 Planprosess og planbehandling
 2. 2 Hovedutfordringer og status
  1. 2.1 Generelt
  2. 2.2 Større prosjekter vannforsyning/avløp utført siden forrige hovedplan
  3. 2.3 Tilstand i vannforekomstene i Namsos kommune
   1. 2.3.1 Vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene pr 19.01.2022
   2. 2.3.2 Tilstand i sjø
 3. 3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere
  1. 3.1 Generelt
  2. 3.2 Organisering og funksjonsfordeling
   1. 3.2.1 Vann
   2. 3.2.2 Avløp
   3. 3.2.3 Beredskap
   4. 3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering
   5. 3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg
   6. 3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 4. 4 Sentrale mål for kommunen
  1. 4.1 Målsetning
  2. 4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften
  3. 4.3 Nok vann med god kvalitet
  4. 4.4 Sikker bortledning av avløpsvann
  5. 4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt
 5. 5 Rammebetingelser
  1. 5.1 Krav til vannforsyning og drikkevannskvalitet
  2. 5.2 Utslippstillatelser
  3. 5.3 Tilknytningspunkt
  4. 5.4 Utbygging og overtakelse av private ledningsanlegg
  5. 5.5 Økonomiske rammer
   1. 5.5.1 Vannforsyning
   2. 5.5.2 Avløp
   3. 5.5.3 Sammenligning med andre kommuner
  6. 5.6 Organisering av vann- og avløpsvirksomheten
   1. 5.6.1 Tilgjengelige ressurser
   2. 5.6.2 Kompetanse
 6. 6 Problemstillinger og vegvalg
  1. 6.1 Redusere lekkasjer på vannledninger
  2. 6.2 Øke forsyningssikkerheten for drikkevann
   1. 6.2.1 Forebyggende tiltak
  3. 6.3 Oppfylle rensekrav og andre ytelseskrav til avløpsanleggene
   1. 6.3.1 Renseanlegg
   2. 6.3.2 Direkteutslipp
   3. 6.3.3 Overløp
   4. 6.3.4 Forurensings- og tilsynsmuligheet
   5. 6.3.5 Redusere ukontrollerte utslipp av avløpsvann
  4. 6.4 Behov for avløpsanlegg i nye områder
  5. 6.5 Ta vare på anleggskapitalen
  6. 6.6 Håndheving av tilknytningsplikten
  7. 6.7 Stikkledninger og private anlegg
  8. 6.8 Nye behov på grunn av klimaendringer
 7. 7 Behov for utbygging og andre tiltak
  1. 7.1 Generelt
  2. 7.2 Vannforsyningsanlegg
  3. 7.3 Avløpsanlegg
  4. 7.4 Hovedstrategier og prioritering
   1. 7.4.1 Samtidig utbygging av vann og avløp
   2. 7.4.2 Utbygging i tilknytning til veganlegg og kabelanlegg
   3. 7.4.3 Rehabilitering av anlegg
   4. 7.4.4 Forholdet til nye abonnenter
 8. 8 Forslag til handlingsplan
  1. 8.1 Forutsetninger
  2. 8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning
  3. 8.3 Forslag til investringsprogram avløp
  4. 8.4 Drift og vedlikehold
  5. 8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter
   1. 8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten
   2. 8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning
   3. 8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger
   4. 8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg
  6. 8.6 Overvåking av vannressursene
  7. 8.7 Økonomiske konsekvenser
 9. 9 Referanser

1 Innledning

1.1 Kommunens planstrategi

Hovedplan vann og avløp er definert som Temaplan iht. kommunens planstrategi. Den forrige planen ble utarbeidet i 2016 og behandlet og godkjent av kommunestyret i Namsos den 13.02.2017.

Den gamle hovedplanen var kun for Namsos kommune. Etter kommune-sammenslåingen mellom Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner er det viktig å få utarbeidet en ny hovedplan vann og avløp som gjelder for hele kommunen.

Normalt bør hovedplanen revideres hvert fjerde år, men det skjer også oppfølging og endringer i den mellomliggende perioden. Vedtatt hovedplan vann og avløp er den viktigste temaplanen innenfor virksomhetsområdet kommunalteknikk og selvkostområdet. 

Temaplaner har som fellestrekk at de utarbeides etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven. Dette kan være planer som er lovpålagt eller som er viktige i planleggingen av de enkelte virksomhetsområder eller planer som omhandler sektorovergripende temaer. Temaplaner er viktige i oppfølgingen av mål og tiltak.

Hovedplan vann og avløp konkretiseres i Handlingsprogram med økonomiplan (HPØP) og viser hva kommunen vil prioritere de fire neste budsjettårene, og er et styringsinstrument for kommunens løpende virksomhet gjennom konkrete tiltak for fagområdet.

Kommuneplanenes samfunnsdel sier at Namsos kommune skal bidra til å sikre en god infrastruktur, også innenfor vann- og avløpsområdet. Slik kan vi legge til rette for nye etableringer og utvikling av eksisterende bolig- og næringsarealer. Planen underbygger FN’s bærekraftsmål om rent vann og gode sanitærforhold.

1.2 Planprosess og planbehandling

Som en del av arbeidet med hovedplanen er det utarbeidet nye ROS-analyser (sikkerhets- og sårbarhetsanalyse) for vannforsyningen. Det skal også utarbeides nye ROS-analyser for øvrige områder. I tillegg skal dette følges opp med beredskapsplaner for å sikre drikkevannsforsyningen og avløpshåndteringen.

Hovedplanen er i tillegg basert på tilsynsrapporter fra Mattilsynet og Statsforvalteren, resipientundersøkelser, tilstandsvurderinger av vannressursene og kommunalteknikk sine egne erfaringer fra drift og beredskap.

Hovedplan for vann og avløp i Namsos kommune dekker hele kommunen. I forhold til økonomiske rammer, drifts- og vedlikeholdsansvar og investeringsbehov omfatter planen kommunale anlegg. Den omfatter også private anlegg når det gjelder myndighetsutøvelse og kommunens overordnete ansvar for at alle innbyggerne i kommunen har et tilfredsstillende tilbud innen vannforsyning og avløp.

Planen omfatter også vannressursene i kommunen, og tilstand, kvalitet og brukerinteresser til vannressursene danner viktig grunnlag for prioritering av tiltak innen vannforsyning og avløp.