Hovedplan vann og avløp 2023-2030

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Kommunens planstrategi
  2. 1.2 Planprosess og planbehandling
 2. 2 Hovedutfordringer og status
  1. 2.1 Generelt
  2. 2.2 Større prosjekter vannforsyning/avløp utført siden forrige hovedplan
  3. 2.3 Tilstand i vannforekomstene i Namsos kommune
   1. 2.3.1 Vannforekomster som ikke har oppnådd miljømålene pr 19.01.2022
   2. 2.3.2 Tilstand i sjø
 3. 3 Levering av tjenester til kommunens innbyggere
  1. 3.1 Generelt
  2. 3.2 Organisering og funksjonsfordeling
   1. 3.2.1 Vann
   2. 3.2.2 Avløp
   3. 3.2.3 Beredskap
   4. 3.2.4 FDV, driftskontroll, internkontroll og rapportering
   5. 3.2.5 Tilskudd og bistand til private anlegg
   6. 3.2.6 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 4. 4 Sentrale mål for kommunen
  1. 4.1 Målsetning
  2. 4.2 Kort om miljømål etter vannforskriften
  3. 4.3 Nok vann med god kvalitet
  4. 4.4 Sikker bortledning av avløpsvann
  5. 4.5 Dekningsgrad og tilknytningspunkt
 5. 5 Rammebetingelser
  1. 5.1 Krav til vannforsyning og drikkevannskvalitet
  2. 5.2 Utslippstillatelser
  3. 5.3 Tilknytningspunkt
  4. 5.4 Utbygging og overtakelse av private ledningsanlegg
  5. 5.5 Økonomiske rammer
   1. 5.5.1 Vannforsyning
   2. 5.5.2 Avløp
   3. 5.5.3 Sammenligning med andre kommuner
  6. 5.6 Organisering av vann- og avløpsvirksomheten
   1. 5.6.1 Tilgjengelige ressurser
   2. 5.6.2 Kompetanse
 6. 6 Problemstillinger og vegvalg
  1. 6.1 Redusere lekkasjer på vannledninger
  2. 6.2 Øke forsyningssikkerheten for drikkevann
   1. 6.2.1 Forebyggende tiltak
  3. 6.3 Oppfylle rensekrav og andre ytelseskrav til avløpsanleggene
   1. 6.3.1 Renseanlegg
   2. 6.3.2 Direkteutslipp
   3. 6.3.3 Overløp
   4. 6.3.4 Forurensings- og tilsynsmuligheet
   5. 6.3.5 Redusere ukontrollerte utslipp av avløpsvann
  4. 6.4 Behov for avløpsanlegg i nye områder
  5. 6.5 Ta vare på anleggskapitalen
  6. 6.6 Håndheving av tilknytningsplikten
  7. 6.7 Stikkledninger og private anlegg
  8. 6.8 Nye behov på grunn av klimaendringer
 7. 7 Behov for utbygging og andre tiltak
  1. 7.1 Generelt
  2. 7.2 Vannforsyningsanlegg
  3. 7.3 Avløpsanlegg
  4. 7.4 Hovedstrategier og prioritering
   1. 7.4.1 Samtidig utbygging av vann og avløp
   2. 7.4.2 Utbygging i tilknytning til veganlegg og kabelanlegg
   3. 7.4.3 Rehabilitering av anlegg
   4. 7.4.4 Forholdet til nye abonnenter
 8. 8 Forslag til handlingsplan
  1. 8.1 Forutsetninger
  2. 8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning
  3. 8.3 Forslag til investringsprogram avløp
  4. 8.4 Drift og vedlikehold
  5. 8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter
   1. 8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten
   2. 8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning
   3. 8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger
   4. 8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg
  6. 8.6 Overvåking av vannressursene
  7. 8.7 Økonomiske konsekvenser
 9. 9 Referanser

8 Forslag til handlingsplan

8.1 Forutsetninger

Basert på beskrivelsen og vurderingen av behov for utbygging og andre tiltak i kap. 6 med tilhørende analyse og foreslåtte hovedstrategier for prioritering, er det satt opp forslag til tiltak for hvert år i perioden 2022-2030. Tiltak som ikke kommer med i denne første 4-årsperioden er samlet uten nærmere prioritering. Handlingsplanen er vist med større investeringsbehov enn det som ligger i HPØP. Dette ta inn i budsjettprosessen i 2022.

Årlig investering på 6,0 mill kr./år til vannforsyning,

Årlig investering på 7,0 mill kr./år til avløp.

8.2 Forslag til investeringsprogram vannforsyning

Forslag til investeringsprogam vannforsyning
Tiltak Planlagt år Beskrivelse av tiltaket Investering kroner
Rehabilitering vann/avløp Lauvhammerfeltet 2022/2023/ 2024 Utskifting av gamle VA- ledninger, pågår i 2022/2023/2024 -
Statland vannverk Hjelldalen Idriftsetting ny brønn/avklare fremtidig vannforsyning 2022/2023 Prøvepumping ny brønn Utføres i 2022 -
Dun vannverk Idriftsetting nye brønner/avklare fremtid vannforsyning 2022/2023 Prøvepumping ny brønn (pri. 1) -
Fosnesmoan Idriftsetting ny brønn/avklare fremtidig vannforsyning 2022/2023 Prøvepumping ny brønn -
Nye abonnenter Salsnes og Seierstad 2023 Tilknytning til kommunalt vannverk -
Tavlåa vannverk, renoveringeks. bygg, inntak og nytt bygg 2022/2023 Planlegging ferdig, oppstart 2022 18.000’
Ny plan Østre byområde (ref. sentrumsplan) 2022/2023 Plan for vann/avløp hele østre byområde, oppstart 2023 6.500
Sentral vannkum ved krysset Kattmarkvegen - Gullvikvegen 2023 Skifte ut vannkum med ny. Fjerne gammel eternittrør. 2.000
Tiendeholmvegen – Skjæringen 2024 Utskifting av gamle jern- ledninger 640
Høydebasseng Namdalseid   2024 I prosess, stedsvalg må avklares. Planlegging i 2023 6.000’
Vannforsyning Namdalseid fra Namsos 2025-2026 Forsyning fra Bangsund til Sjøåsen. Utredes som en mulighet. -
Vannforsyning til Otterøy fra Namsos 2024-2025 Forsyning fra Namsos til Otterøy. Utredes som en mulighet. -
Vannforsyning til Jøa fra Namsos 2024-2025 Forsyning fra Namsos til Jøa. Utredes som en mulighet. -
Utbedre Selotten dam. Jmfr. NVE Damsikkerhet   2025-2026 Planlegging startes -
Skifte ut reduksjonskum ved Orient i rundkjøring. 2026 Omlegging av ledningstrase til Skolegata og ny red.kum -
Sentral reduksjonskum + målekum Strandv.- Gullvikv. 2027-2030 Skifte ut gammel målekum -
Vann til Kattmarka gård 2027-2030 Forlenge vannledning til Kattmarka gård for hyttefelt, privat -
Fornye vannforsyning til Klippenvegen 2023-2025   -
Skjærvikkorsen til Skjærvika (1 km) 2027-2030 Ny vannledning -
Skifte sentrale vannkummer Jøa 2023-2030 Montering vannmålere Tas imellom
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Sverresgt. C.Gulbranson.gt Kirkegt. 200m -
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Abel Meyersgt.: Sverresgt.-Herlaugsgt. 160m -
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Abel Meyersgt: Namsegt-Bråholmgt. 220m -
Utskifting av vannkummer i Fossbrenna 2023-2030 Skifte ut dårlige kummer og innmat. Tas imellom
Midtre Daltrøa ned til Granheim + øvre Daltrøa 2027-2030   -
Strandvegen ytre del rehabilitering ledningsnett 2027-2030 Nye forsyningsledninger -
Rehabilitering ledningsnett Bangsund 2027-2030 Utskifting av gamle vannledninger -
Utskifting av vannledninger i Namsos sentrum 2027-2030 Skifte ut 600m eternitt vannledning fra Partibakkan til nedre Vika -
Nye vannledninger Prestegårdsmyra 2024-2025 Skifte ut gamle jernrør -
Navarvegen 2027-2030 Utskifting av eternitt vannledning -

Der prosjekter er nevnt både i investeringsprogrammet for vannforsyning og avløp er det samordnet samordnet utbygging med vann- og avløp.

Dam-prosjekt som ikke er nevnt investeringsprogrammet er rehabilitering av Barstaddammen som starter i 2023/2023.

Prosjektet ligger ikke innenfor selvkostområdet i og med at det ikke er en el av vannforsyningen.

Det vurderes fortløpende om det skal søkes om egen finansiering på andre større prosjekter. I utgangspunktet skal HPØP for kommende 4-årsperiode være styrende. Det samme gjelder for forslag til investeringsprogram avløp, tabell under.

8.3 Forslag til investringsprogram avløp

Forslag til investeringsprogram avløp
Tiltak Planlagt År Beskrivelse av tiltaket Investering kroner
Lauvhammerfeltet rehabilitering av ledninger 2022/2023/2024 Skifte ut overvann og spillvanns ledninger -
Ny PS Bogna Nord   2022/2023 Leverandør Grundfos AS samt egenregi 400
Kulvert Namdalsvegen (Steinsbekken) 2023 Skifte av kulvert/utbedring 2.000
Kartlegging overvann Hestmarka/Kleppen området 2023 Krav fra Statsforvalteren -
Klinga Renseanlegg 2023/2024 Montere septiktank, avlaste forbehandling -
Ny PS Salsnes   2023 PS Pinavegen flyttes når ny PS Østre er ferdigstilt -
Fallet RA, Namdalseid (utredning avløpsløsning) 2023 Utredning/forprosjekt nytt RA/2023. Ekstern bistand -
Elver/bekker som er forurenset, ref. vannregion 2023-2024 Ref plan vannregion -
Ny PS Ura   2024 Ny PS, flyttes til motsatt side av FV. Start planlegging i 2023 -
Ny kulvert Hestmarka, øke dimensjon 2024 Gjennomføres etter sluttført kartlegging -
Ny PS Angelskjæret   2026 Ny PS -
Separering Dun-Faksdal   2024 Kartlegging 2023 -
Kartlegging, utbedring kulverter   2025-2027 Utbedre kulverter, åpne kulverter. Ref. sentrumsplan -
Tiendeholmvegen – Skjæringen nye ledninger 2024 Separere og skifte ut gamle VA ledninger 960
Kartlegging av overvann i spillvannsledninger 2023/2024 Namsos, Bangsund kartlegge, sanere -
Utbygging avløpsanlegg Barstad – Sævik, renovering av Klinga RA 2027 Planlegge overf. til TRA -
Havikvegen separering 2025 Gj.st. separering fra S. Lunds gt. – Sykehuset. Planlegging 2024 -
Klippenvegen – Meieriet – Hestmarka styrt boring 2026 Bore for nye vann og avløpsledninger 150m -
Navarvegen 2027-2030 Nye ledninger og kummer. gamle tar inn overvann og sjø. -
Oppgradering Gullholmstranda RA 2026 Vurdere ny renseløsning, Sekundærrensing -
Oppgradering Bangsund RA   2026 Vurdere ny renseløsning -
Ny PS Vestre Havn   2027-2030 Ny pumpeledning til TRA -
Tømmervegen separering 2027-2030 Separere ledningsnett i Tømmervegen -
Separering gml meieriet, Bangsund, ny PS(Kjeldav.) 2027-2030   -
Flytte pumpestasjon KOLO   2027-2030   -
Kartlegging/separering Einarmoen, Bangsund 2027-2030 Kartlegging i 2023, planlegge sanering -
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Sverresgt. C.G .gt og Kirkegt. -
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Abel Meyersgt.: Sverresgt.-Herlaugsgt. -
Sentrumsprosjekt jmfr. Sentrumsplan 2027-2030 Abel Meyersgt: Namsegt-Bråholmgt. -
Utskifting Steinsbekk Kulvert 2025-2030 Skifte/omlegge kulvert ved sykehuset Ref. sep. Havikvegen
Strandvegen etablere nye avløpsledninger 2027-2030 Planlegging nytt avløp og nye PS -
Prestegårdsmyra separering (fra Furuv. oppover) 2024-2025 Planlegge separering avløpsledninger -
Avløpsanlegg Ramsvikskogen-Ramsvika-Åkervika 2027-2030 Nytt avløpsanlegg -
Møllevegen avløpsanlegg 2027-2030 Ny PS, separering boliger i Møllevegen -
Bråten – Toddum etablere avløpsanlegg 2027-2030 Ny PS, separering boliger -
Fredriksberggt. Separering   2024-2025 Separere avløp fra boliger -

Der prosjekter er nevnt både i investeringsprogrammet for vannforsyning og avløp er det samordnet utbygging med vann- og avløp.

8.4 Drift og vedlikehold

Det antas at behovet for løpende drift og vedlikehold av VA-anleggene vil øke i planperioden. Etter kommunesammenslåingen er det mange anlegg som har et betydelig oppgraderingsbehov.

Følgende tiltak antas å kunne gjennomføres som en del av løpende drift og vedlikehold uten at det medfører store investeringsbehov:

 • Desinfisering av nødvannforsyning med mobilt kloranlegg.
 • Lekkasjesøking.
 • Gjennomgang av gebyrpraksis.
 • Gjennomgang/oppdatering av klausuleringsbestemmelsene for vannkildene.
 • Lokalisering og utbedring av feilkoblinger.
 • Innføring av påslippsavtaler og kontroll av påslipp.
 • Skille tilsynsmyndighet fra driftsansvar når det gjelder avløp.
 • Følge opp resipientundersøkelser og vannressursprogrammet.
 • Oppdatering av ledningskartverket.
 • Utarbeide lokal forskrift private avløpsanlegg.
 • Utarbeide konkrete retningslinjer for en ordning med kommunalt tilskudd/anleggsbidrag til private vannforsyningssystemer, eventuelt et samarbeid om tiltak og hjelp i krisesituasjoner.
 • Overvåke og vurdere badevannskvaliteten på de mest sentrale badeplassene i kommunen
 • Kartlegging områder inntrengning overvann
 • Kartlegge lekkasjer
 • Det er derfor ikke foreslått egne budsjett for disse tiltakene. Dette er en del av driftsoppgavene.

I forbindelse med bygging av nye veger og omlegging og/eller oppgradering av eksisterende veganlegg er det ofte aktuelt og hensiktsmessig å ta med nye kommunale ledninger eller rehabilitering av gammelt ledningsnett samtidig. Slike aktuelle vannforsynings- og avløpsanlegg er ikke tilstrekkelig identifisert i dag, og er derfor ikke tatt med i sammenstillingen i tabellene foran.

8.5 Rammebetingelser for nye abonnenter

8.5.1 Håndheving av tilknytningsplikten

Det foreslås nå at kommunen håndhever tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven kap. 27. I samsvar med loven gis anledning til å fravike fra kravet om tilknytningsplikt hvis det foreligger særlige grunner. Dette må vurderes i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak.

Tilknytningsplikten håndheves ikke i områder hvor abonnenter er tilknyttet eksisterende godkjente private fellesanlegg.

8.5.2 Grensesnitt mellom kommunal ledning og privat stikkledning

Bestemmelsene under er en del av hovedplanen for perioden 2010-2019, og som er vedtatt av kommunestyret. De forutsettes derfor å gjelde for alle nye anlegg.

Bestemmelser for vannledning

 • Ledning som dekker minst 3 abonnenter er kommunale og gis minste dimensjon 50 mm. Rekkehus og boligblokk regnes som 1 abonnent/eiendom i dette tilfellet.
 • Kommunal grenledning føres ikke nærmere enn 20 m fra husvegg til eiendom som skal tilknyttes (gjennomgående hovedledning kan føres nærmere).

Bestemmelser for avløp

 • Avløpsledning lagt sammen med, og i samme grøft som vannledning, får samme grensesnitt mellom kommunalt og privat anlegg som for vannledning.
 • For andre avløpsledninger avklares grensesnittet i hvert enkelt tilfelle.

8.5.3 Kostnadsdekning private stikkledninger

Når det gjelder kostnadsdekning for private stikkledninger som legges sammen med, og i samme grøft som kommunal ledning, inneholder gjeldende hovedplan (2010-2019) følgende bestemmelse:

 • Faktiske kostnader for å legge private stikkledninger i samme grøft som kommunal ledning fordeles likt på alle berørte eiendommer på det aktuelle anlegget/anleggsparsellen og dekkes fullt ut av abonnentene.
 • Private stikkledninger ut over dette bekostes fullt ut av abonnenten.
 • Kommunen kan tilby å innhente enhetspriser for levering og legging av stikkledninger i forbindelse med at det innhentes anbud på hovedanlegget.

Bestemmelsen foran legges til grunn for alle nye ledningsanlegg hvor private stikkledninger blir berørt, men gis ikke tilbakevirkende kraft.

8.5.4 Tilskudd til private VA-anlegg

I de tilfeller det ikke er aktuelt med kommunal utbygging av VA-anlegg, kan det være aktuelt med kommunal bistand til utbyggingen. Dette gjelder trolig først og fremst små private vannforsyningsanlegg som bygges for et fåtall eiendommer. Slik kommunal bistand kan både gjelde anlegg som senere tilknyttes kommunalt vannverk og anlegg som ikke får slik tilknytning. Ut fra dette foreslås følgende prinsipielle bestemmelser:

Retningslinjer for anleggsbidrag til private anlegg som tilknyttes kommunalt anlegg

 • Anleggsbidrag kan gis til vannforsyningsanlegg som bygges ut i privat regi, etterpå forblir privat og som tilknyttes kommunalt vannverk.
 • Alle innenfor aktuelt forsyningsområde tilknyttes kommunalt vannverk.
 • Det etableres et utbyggingslag som står ansvarlig for en felles utbygging og slik at kostnadene fordeles likt på alle abonnentene som mottar anleggsbidrag.

Retningslinjer for tilskudd til private anlegg som ikke tilknyttes kommunalt anlegg

 • Tilskudd kan gis til vannforsyningsanlegg som etterpå ikke tilknyttes kommunalt anlegg.
 • Det er ikke realistisk å få til en løsning med tilknytning av de aktuelle abonnentene til kommunalt vannverk i nær framtid.
 • Alle i det aktuelle forsyningsområde til vannkilden har rett til å bli tilknyttet til bidragsberettiget ledning. Dette gjelder så langt kilden har tilstrekkelig kapasitet. De som knytter seg på må betale sin andel av netto anleggskostnader og andel av løpende utgifter.

Det må i tillegg gis bestemmelser om anleggsbidragets størrelse. Et slikt anleggsbidrag kan ikke belastes gebyrregnskapet, men må bevilges over det ordinære budsjettet etter søknad.

8.6 Overvåking av vannressursene

I samsvar med bestemmelser for vannregion Trøndelag foreslås at det utarbeides et undersøkelses- og overvåkingsprogram i planperioden. Programmet skal beskrive hvilke vannforekomster i sjø og ferskvann som skal undersøkes og når og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres.

Foreløpig er det utarbeidet en oversikt over de bekker/elver som har en vurdert tilstand som svært dårlig.  Disse foreslås utbedret i løpet av planperioden, og som et første tiltak foreslås følgende:

Bekker/elver som har en vurdert tilstand som svært dårlig, forslag til tiltak
Forekomst Påvirkning Tiltak
Kleppabekken Kloakk fra overløp Kartlegging og registrering
Breistrandbekken Forurensning fra spredt bebyggelse og landbruk Kartlegging og registrering av avløp og avrenning fra jordbruk
Gullvikbekken Kloakk fra overløp Kartlegging og registrering
Alteelva Forurensning fra spredt bebyggelse og landbruk Kartlegging og registrering av avløp og avrenning fra jordbruk
Litjelva Vandringshinder Utbedre vandringshindre

8.7 Økonomiske konsekvenser

Det er fortsatt forutsatt 100 % finansiering over gebyrinntektene. Den utbyggingstakten som er skissert som i kap. 7.2 og 7.3 betinger en investeringsramme på minimum kr 13.0 mill pr. år for å kunne gjennomføre løpende investeringer. Større enkeltprosjekt må sannsynligvis fremmes som egne saker med politisk behandling hvis det overstiger denne rammen.

Over tid er det investert betydelig innenfor VA-sektoren i Namsos kommune. Tallene nedenfor viser balansetallene som ligger i kommunen regnskap.

Balansetall VA-sektoren
- 2022 2023 2024 2025
Restverdi IB 338.384 339.435 336.776 334.381
Investering selvkost 16.000 12.000 12.000 12.000
Avskrivninger 14.949 14.659 14.395 14.259
Restverdi UB 339.435 336.776 334.381 332.122

Kommunene i Norge har de senere årene nytt godt av et lavt rentenivå. Rente er på tur opp, i budsjett for 2022 ble det lagt til grunn en rente på 2,25%. Prognosen pr. september 2022 tilsier en rente på 4.22 % som belastes selvkostregnskapet for 2022.

Renteutviklingen vil være avgjørende for utviklingen i gebyrnivået i kommunen. Over tid er det investert betydelig innenfor VA-sektoren og den samlede balanse for VA vil ligge på ca. kr 340.000’ årene som kommer. Kalk. renter beregnes ut fra denne tallverdien.

En vesentlig økning i rentenivået vil føre til at vann- og avløpsgebyrene vil øke