2. gangs høring av reguleringsplan "Sverres gate 33"

Utvalg for plan vedtok 28.04.2021 å returnere reguleringsplan for Sverres gate 33 til administrasjonen for videre utredning. I den forbindelse legges planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill er den 31.12.21.

Formålet med planen

Formålet med planen er å legge til rette for et nytt og morderne bygg, med næringsvirksomhet og boligbebyggelse i Namsos sentrum. 

Et omforent planforslag legges nå ut til 2. gangs offentlig ettersyn, med endringer på blant annet følgende områder:

  • Bygget er flyttet mot Sverres gate/FV 769
  • Parkeringsplasser i innendørs parkeringsanlegg flyttes og tillates i inntil 3 etasjer
  • Utendørs skråpargering langs Lensmann Haviks gate
  • Økt byggeareal fra ca 6 000 kvm til ca 9 000 kvm
  • Utvidelse av planområdet til å omfatte Borggården for å disponere til parkering

Se alle dokumenter i saken

01 Plankart Sverresgate 33_A3L (PDF, 530 kB)
02 Planbestemmelser Sverres gate 33 (PDF, 2 MB)
03 Planbeskrivelse Sverresgate 33 (PDF, 5 MB)
04 Utomhusplan (PDF, 597 kB)
05 ROS-analyse 28.09.2021 (PDF, 541 kB)
06 Varslingskart plangrense_ny_gammel (PDF, 6 MB)
07 Sol og skygge studie_23 juni_23 september 0800_1200_1600_1800 (PDF, 4 MB)
08 Støyvurdering_COWI (PDF, 853 kB)
09 Overvann_COWI (PDF, 407 kB)
10 Geoteknisk_RE_ Uttalelse ang. utvidet planområde- konsekvens for geoteknikk (PDF, 238 kB)
11Geoteknisk rapport (PDF, 4 MB)
12 3D illustrasjoner (PDF, 9 MB)
13 Merknader etter 1. gangs høring (PDF, 959 kB)

Du kan komme med innspill på flere måter

Høringsperioden er avsluttet og du kan dessverre ikke sende inn innspill.

Lovverk

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11