Vedtekter SFO

8 Leke- og oppholdsareal

Aktivitetene tilpasses ute- og inne-arealene. Ved etablering av ny skolefritidsordning skal det ved søknad om godkjenning definere hvilke arealer som er disponible for så vel daglig som periodevis bruk.