Vedtekter SFO

4 § 4 Opptak

Alle elever i 1. – 4. årstrinn kan søke om plass i skolefritidsordningen. Søk om SFO plass via kommunens hjemmeside. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med særskilte behov kan søke om plass t.o.m. 7.årstrinn.

Søk om SFO plass via kommunens hjemmeside.

Hovedopptak skjer om våren, søknad om opptak skjer ved innlogging via kommunens hjemmeside innen 15. mars. Tilbudet med søknadsfrist kunngjøres på kommunens hjemmeside, i lokalpresse og til foreldre/foresatte i god tid før søknadsfrist.

Enkeltopptak i skoleåret avgjøres av den enkelte skole innenfor den fastsatte budsjettrammen for skolefritidsordningen. Ved ledig plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det.

Elever som har fått plass, beholder plassen til den skriftlig sies opp, eller til eleven må slutte på grunn av alder.