Vedtekter SFO

1 § 1 Formål

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. – 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. klassetrinn. Det drives i samsvar med sentrale, lover, forskrifter og rundskriv, samt retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår.