Vedtekter SFO

6 § 6 Foreldrebetaling

Betalingssatsene er de som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret. Det er med virkning fra 1. januar. Det gis søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. 2. (Eldste barn regnes som barn 1).

Fra skoleåret 2020-21 er det innført en ordning med redusert foreldrebetaling (Maks 6 % av brutto inntekt) for familier med lav inntekt som har barn på 1. og 2. trinn.

I tillegg blir SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov, gratis fra skoleåret 2020-21.

Betalingen er for 11 måneder i året, med halv betaling i august og juni. Juli er betalingsfri. Månedspris er utjevnet med samme pris for hver måned, uavhengig av skolens fridager. SFO følger skoleruta. Betaling fra påbegynt måned.

Barn som er plaget av kronisk sykdom med fravær under 14 dagers varighet, kan ved særskilt tungtveiende grunner fritas for betaling av plassen.

Ved manglende betaling for to måneder varsler kommunen om oppsigelse av plassen. Hvis oppgjør ikke er mottatt innen fastsatt forfallsdato, skal kommunen gi oppsigelse med virkning etter 14 dager. Det skyldige beløp innfordres på vanlig måte i henhold til kommunale retningslinjer.