Vedtekter SFO

2 § 2 Organisering

Skolefritidsordningen eies og drives av Namsos kommune. Ordningen lokaliseres ved 1 – 10 skolene; Namdalseid, Bangsund og Otterøy, 1 – 7 skolene; Høknes barneskole, Namsos barneskole, Vestbyen skole og Sørenget skole. Ved Statland skole og Jøa barne- og ungdomsskole, lokaliseres ordningen ved henholdsvis Stjerten barnehage og Jøa barnehage når antall elever er 3 eller færre. Hvis elevtallet er fra 4 og oppover kan tilbudet bli lokalisert på den enkelte skole.

Rektor har det administrative ansvar for SFO. Der SFO er organisert i barnehage, har styrer det administrative ansvaret.

Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen legges til en kommunalt ansatt daglig leder. Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant kompetanse. Øvrig personale skal ha fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere, eller annen relevant kompetanse.

Foreldrerepresentant for 1. trinn ivaretar også SFO sine interesser i Foreldreutvalget /samarbeidsutvalget. Daglig leder i skolefritidsordningen har møte- og talerett i samarbeidsutvalget.