Oversikt over folkehelsa i Namsos kommune

Dokumentet gir en samlet oversikt over statusen for folkehelsa i Namsos kommune. I dokumentet presenteres statistikk og faktorer som har betydning for folkehelsa innen seks hovedtema. Nedenfor gis et sammendrag av disse.

Befolkningssammensetning: Ved inngangen til 2023 var det 14 923 innbyggere i kommunen. Folketallet har hatt en negativ utvikling siden 2019. Demografiendringene vil i årene som kommer medføre en kraftig økning i andelen eldre i befolkningen.

Oppvekst og levekårsforhold: I 2022 var arbeidsledigheten i kommunen på sitt laveste nivå siden 2016. Oversikt over utdanningsnivå viser at det er betydelig færre menn enn kvinner med høyere utdanning i Namsos. Omtrent 1 av 10 unge står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, barnefattigdom, har økt de siste 10 årene og utgjør nå 12,1 prosent. I tillegg har det vært en betydelig økning i andelen brukere som mottar krisehjelp og unge som får sosialhjelp fra NAV.

Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø: Innenfor det fysiske, kjemiske og biologiske miljøet i kommunen er det ingen faktorer med stor påvirkning på folkehelsen. Innen det sosiale miljøet er en stor andel ungdom som ikke er fornøyd med lokalmiljøet, spesielt når det gjelder treffsteder for unge. Andelen barn som er med i organiserte aktiviteter på fritiden er høy. Blant ungdom er imidlertid deltakelsen betydelig lavere i kommunen enn landsgjennomsnittet. Deltakelsen er størst innen idrettslag og kulturskole. En stor andel 7. klassinger opplever mobbing på skolen og de siste årene har det vært en økning i mobbing i kommunen.

Skader og ulykker: Flere menn dør tidlig (før fylte 75 år) i kommunen som følge av voldsomme dødsfall (ulykker og selvmord) enn landsgjennomsnittet. Hovedandelen av dette er ulykker som fører til død. For kvinner er andelen som dør tidlig i ulykker lavere i Namsos enn landsgjennomsnittet.

Levevaner: Det er lav grad av fysisk aktivitet og høy grad av stillesitting blant en stor andel voksne i kommunen. I tillegg er det en stor andel som spiser for lite frukt og grønnsaker. Siden midten av 80-tallet har det vært en stor nedgang i dagligrøyking blant voksne i kommunen. 30 prosent av 10.klassinger oppgir å ha vært beruset siste året.

Helsetilstand: En høyere andel av befolkningen dør tidlig (før fylte 75 år) som følge av kreft i kommunen vår, enn landsgjennomsnittet. Vi ligger betydelig dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder innleggelser og dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom, og når det gjelder kontakt med helsepersonell for psykiske symptomer og lidelser. I tillegg har vi høy bruk av flere legemidler.

I dokumentet er det to hovedutfordringer som er gjennomgående. Disse er:

Aldrende befolkning. En høyere andel eldre påvirker hvordan lokalsamfunn og tjenester må planlegges og utvikles. Sektorovergripende tiltak som forbedrer folkehelsen og øker helsekompetansen til eldre vil bidra til økt livskvalitet, mestring og autonomi for den enkelte. For lokalsamfunnet vårt kan det føre til økt samfunnsdeltakelse og medvirkning, og mindre etterspørsel etter helsehjelp.

Sosial ulikhet. Å redusere sosial ulikhet er viktig for å motarbeide negative effekter for samfunnet og for den enkelte. Alle i Namsossamfunnet har et felles ansvar for å bidra med å skape et inkluderende miljø og sosiale fellesskap for både barn og voksne. Kommunen har et ansvar for å iverksette raske og effektive tiltak som sikrer et godt oppvekstmiljø for utsatte barn og unge. Dette inkluderer barnehage, skole, bomiljø og økonomisk trygghet.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Hvordan lese dokumentet?
  2. 1.2 Bruk av kilder
 2. 2 Befolkningssammensetning
  1. 2.1 Sammensetning og endring
  2. 2.2 Innvandringssituasjon
  3. 2.3 Aldrende befolkning
 3. 3 Oppvekst og levekårsforhold
  1. 3.1 Arbeid
   1. 3.1.1 Sysselsetting
   2. 3.1.2 Pendling
   3. 3.1.3 Arbeidsledighet
  2. 3.2 Utdanning
   1. 3.2.1 Utdanningsnivået i befolkningen i Namsos
   2. 3.2.2 Gjennomføring av videregående opplæring
  3. 3.3 Inntekt
   1. 3.3.1 Lavinntekt
    1. 3.3.1.1 Vedvarende lavinntekt
   2. 3.3.2 Barnefattigdom
   3. 3.3.3 Behov for stønad
   4. 3.3.4 Utsatte brukergrupper
   5. 3.3.5 Økte levekostnader
  4. 3.4 Boligforhold
   1. 3.4.1 Kommunale boliger
   2. 3.4.2 Eneforsørgere
   3. 3.4.3 Personer som bor alene
  5. 3.5 Barnehage
  6. 3.6 Skole
 4. 4 Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø
  1. 4.1 Fysisk og kjemisk miljø
  2. 4.2 Biologisk miljø
   1. 4.2.1 Vernet areal
  3. 4.3 Sosialt miljø
   1. 4.3.1 Nærmiljø
    1. 4.3.1.1 Ungdom
   2. 4.3.2 Sosiale relasjoner
    1. 4.3.2.1 Ensomhet
    2. 4.3.2.2 Barndom
    3. 4.3.2.3 Fysisk og psykisk vold
   3. 4.3.3 Samfunnsdeltakelse
    1. 4.3.3.1 Voksne
     1. 4.3.3.1.1 Idrett
     2. 4.3.3.1.2 Kultur
    2. 4.3.3.2 Ungdom
     1. 4.3.3.2.1 Idrett
     2. 4.3.3.2.2 Kultur
   4. 4.3.4 Regelbrudd og trakassering
    1. 4.3.4.1 Regelbrudd
    2. 4.3.4.2 Mobbing
    3. 4.3.4.3 Trakassering
 5. 5 Skader og ulykker
  1. 5.1 Skader og ulykker
 6. 6 Levevaner
  1. 6.1 Fysisk aktivitet og stillesitting
   1. 6.1.1 Fysisk aktivitet
    1. 6.1.1.1 Ungdom
   2. 6.1.2 Stillesitting
  2. 6.2 Kosthold
  3. 6.3 Bruk av alkohol
  4. 6.4 Bruk av tobakk
   1. 6.4.1 Ungdom
  5. 6.5 Bruk av narkotika
  6. 6.6 Søvn
 7. 7 Helsetilstand
  1. 7.1 Forventet levealder og dødsårsaker
   1. 7.1.1 Tidlig død
    1. 7.1.1.1 Menn
    2. 7.1.1.2 Kvinner
  2. 7.2 Selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom og livskvalitet
   1. 7.2.1 Selvopplevd helse
   2. 7.2.2 Langvarig begrensende sykdom
   3. 7.2.3 Livskvalitet
  3. 7.3 Fysisk helse
   1. 7.3.1 Hjerte- og karsykdommer
    1. 7.3.1.1 Risikofaktorer
   2. 7.3.2 Høyt blodtrykk
   3. 7.3.3 Høyt kolesterol
   4. 7.3.4 Muskel- og skjelettsmerter
   5. 7.3.5 Kreft
  4. 7.4 Psyisk helse
   1. 7.4.1 Angst og depresjon
    1. 7.4.1.1 Ungdom
  5. 7.5 Demens
  6. 7.6 Fedme, overvekt og undervekt
  7. 7.7 Bruk av helsetjenester
   1. 7.7.1 Fastlegedekning
   2. 7.7.2 Heldøgns pleie og omsorg
  8. 7.8 Bruk av legemidler
 8. 8 Referanser