Namsos kommune

Aktuelt

Utvalg for plan har i møte den 06.10.2021 vedtatt reguleringsplan "Gullvikvegen 15"

MOWI ASA søker om arealendring på Kjelneset i Namsos kommune. På Kjelneset slik det er i dag brukes det stålbur. Det er ønskelig å endre til ringer/merddrift. Burstørrelsen øker, men antall bur reduseres. Dette krever mer areal.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Befolkningsvekst, turstier og trafikksikkerhet. Mange ulike tema var oppe på de to første folkemøtene av flere som skal holdes rundt om i Namsos kommune. På folkemøtene kan innbyggerne komme med innspill til nye planer for areal, kultur og oppvekstmiljø. Først ute var Salsnes og Otterøya.

Ny kystsoneplan fra Ørland i sør til Leka i nord kommer på høring.

Namsos kommune lanserer ny planportal.