Namsos kommune

Aktuelt

Gjennom et mulighetsteam løses mange oppgaver. Skogrydding, beplantning, opprusting av idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, mer trivsel i bygda, flere aktivitetstilbud, mer dugnad, frivillighet i samarbeid med kommunen, tilskudd fra det offentlige, optimisme og fremtidstro er noen av stikkordene for hva som kjennetegner et mulighetsteam.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

12.10.2022 mottok Namsos kommune søknad om endring av reguleringsplan «Spillumsåsen Boligområde» etter plan- og bygningsloven §12-14.

Namsos kommune har sammen med Hd plan og arkitektur, Jonark AS og Trønderplan utarbeidet en områderegulering for Namsos sentrum.

Namsos kommune har utarbeidet en reguleringsplan for Spillum strand idrettspark.

Her kan du sende inn dine innspill i forbindelse med reguleringsarbeidet av ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos. 

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. 

Torsdag 30.9 kl 18 møttes lag og foreninger med interesse for ny flerbrukshall på Bangsund til et dialogmøte med arbeidsgruppen. Hensikten med møtet var å informere om behovskartleggingen og forklare hvor og hvordan arbeidsgruppen vil ta imot innspill i perioden frem til 4.11. 

Utvalg for plan vedtok i møte den 06.10.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Østtun masseuttak på Salsnes.

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Det kom mange tilbakemeldinger på det første utkastet. Sentrumsplanen er nå revidert og er planlagt politisk behandlet og vedtatt i juni 2022.