Namsos kommune

Aktuelt

Rødt omriss av reguleringsplan Spillum strand idrettspark over gråtonet kartbildet over spillumstranda

Gi dine innspill til varsel om oppstart av ny reguleringsplan "Spillum strand idrettspark". Frist for innspill er satt til 4. november 2022. 

Kartutsnitt med reguleringsformål over Sandvika

Reguleringsplan for Brakstad hamn ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 27.10.2022. Gi dine innspill her!

Kartutsnitt som viser reguleringsformål over Brakstad hamn

Reguleringsplan for Brakstad hamn ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 27.10.2022. Gi dine innspill her!

Kart over Namsos kommune med kommunegrenser. I tillegg et grønt felt der det står Høring med store bokstaver.

Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Namsos kommune! Et forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel er nå ute på høring.

Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Årnes.

Kartutsnitt som viser ferdig reguleringsplan av Sverresgate 33

Den 23.06.2022 ble reguleringsplanen Sverres gate 33 vedtatt i kommunestyre. 

Kartbildet over Namsos sykehus med omriss av reguleringsplan for ny helikopterlandingsplass

Her kan du sende inn dine innspill i forbindelse med reguleringsarbeidet av ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos. 

Kartutsnitt som viser foreløpig reguleringsplan over Naturmøteplass på Smines

Nå kan du komme med innspill til oppstart av ny reguleringsplan "Naturmøteplass Smines". Frist for innspill er satt til 15.september 2022. 

Gjennom et mulighetsteam løses mange oppgaver. Skogrydding, beplantning, opprusting av idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, mer trivsel i bygda, flere aktivitetstilbud, mer dugnad, frivillighet i samarbeid med kommunen, tilskudd fra det offentlige, optimisme og fremtidstro er noen av stikkordene for hva som kjennetegner et mulighetsteam.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.