Namsos kommune

Aktuelt

Har du gode idéer og meninger om innhold og aktiviteter i ny flerbrukshall på Bangsund - Bangsundhallen? Hva er viktig å tenke på? Nå kan du melde inn dine tanker og idéer til arbeidsgruppen som skal bearbeide innspillene.  

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen. 

Helse og Velferd i Namsos kommune er ansvarlig for de fleste av helse og omsorgstjenestene som gis til innbyggerne i kommunen. Temaplan Helhetlig demensomsorg, og temaplan Helse- og omsorgstjenester legges nå ut på høring, og du kan nå sende inn dine innspill og kommentarer til disse planene.

MOWI ASA søker om arealendring på Kjelneset i Namsos kommune. På Kjelneset slik det er i dag brukes det stålbur. Det er ønskelig å endre til ringer/merddrift. Burstørrelsen øker, men antall bur reduseres. Dette krever mer areal.

Det varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Geilin i Namsos kommune. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 04.08.2021.

Bildet viser en brun kalv med hvite flekker omgitt av grønt gress.

Namsos kommunestyre vedtok Landbruksplan for Namsos 2020-2024 11. februar. 

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for reguleringen av Namsos avfallsanlegg.

Reguleringsplan over Namsos avfallsanlegg

Utvalg for plan vedtok i møte den 19.05.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Namsos avfallsanlegg. 

Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen. Du kan komme med innspill innen 07.06.21.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune.