Namsos kommune

Aktuelt

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Utvalg for plan vedtok i møte den 17.11.2021 å legge forslag til områderegulering for Bangsund, datert 26.05.21 med bestemmelser datert 08.07.21, ut til høring i perioden 24.11.21 - 05.01.22.

Utvalg for plan vedtok 28.04.2021 å returnere reguleringsplan for Sverres gate 33 til administrasjonen for videre utredning. I den forbindelse legges planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill er den 31.12.21.

Kulturmiljøplanen er utformet som en temaplan med tiltak som beskrevet i kommunens planstrategi.

Skisse av Namsos avfallsanlegg

Nå kan du komme med innspill på forslaget til detaljregulering for Namsos avfallsanlegg.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

Gjennom et mulighetsteam løses mange oppgaver. Skogrydding, beplantning, opprusting av idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, mer trivsel i bygda, flere aktivitetstilbud, mer dugnad, frivillighet i samarbeid med kommunen, tilskudd fra det offentlige, optimisme og fremtidstro er noen av stikkordene for hva som kjennetegner et mulighetsteam.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

Nå kan du si din mening om interkommunal kystsoneplan for Namdalen.