Namsos kommune

Aktuelt

Gi ditt innspill her! Reguleringsendring for "Høknes aktivitetsområde" legges ut på høring i perioden 16.05.2022 - 04.07.2022. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av ferieavvikling.

Vi ønsker å høre hva du mener om framtidens skolestruktur i Namsos kommune.

Utvalg for plan vedtok i møte den 02.03.2022 å legge privat forslag til reguleringsplan «Geilin endring», datert 22.11.2021, med bestemmelser av lik dato, til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget vil ligge ut til høring i perioden 09.03.2022 - 22.04.2022. Høringsfristen forlenges med et par dager på grunn av påskeferie.

Illustrasjon av Namsos sett fra lufta i henhold til ny sentrumsplan.

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Det kom mange tilbakemeldinger på det første utkastet. Sentrumsplanen er nå revidert og er planlagt politisk behandlet og vedtatt i juni 2022.

Illustrasjon som viser brualternativer til Jøa.

En fersk rapport viser at bru til Jøa er mulig å bygge. Den nye utredningen av flytebru til Jøa med tilførselsveger skal behandles av kommunestyret i Namsos kommune denne uka.

Utvalg for plan har i møte den 02.02.2022 vedtatt endring av reguleringsplan Trettvikberga steintak

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.

Gjennom et mulighetsteam løses mange oppgaver. Skogrydding, beplantning, opprusting av idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, mer trivsel i bygda, flere aktivitetstilbud, mer dugnad, frivillighet i samarbeid med kommunen, tilskudd fra det offentlige, optimisme og fremtidstro er noen av stikkordene for hva som kjennetegner et mulighetsteam.

Torsdag 30.9 kl 18 møttes lag og foreninger med interesse for ny flerbrukshall på Bangsund til et dialogmøte med arbeidsgruppen. Hensikten med møtet var å informere om behovskartleggingen og forklare hvor og hvordan arbeidsgruppen vil ta imot innspill i perioden frem til 4.11.