Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi 2022-2024, vedtatt i Namsos kommunestyre.

Grunnlaget for strategien er kommunens samfunnsoppdrag og verdier, og kommunelovens krav om aktiv kommunikasjon og informasjon. Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå kommunens mål og synliggjøre kommunens oppgaver. Kommunikasjonsstrategien er forankret i kommunens strategihus.

Språk er makt, og kommunen skal vektlegge god kommunikasjon. Vi skal være inkluderende, i tråd med verdiene våre. Skal kommunens visjon «Sammen skaper vi muligheter» realiseres, er det et helt sentralt poeng at kommunikasjon alltid er toveis. Det er like viktig at innbyggerne, næringsliv og andre har gode muligheter for innspill til og dialog med kommunen som at kommunen når ut med sin kommunikasjon.

Kommunens samfunnsoppdrag

 • Rammen for lokaldemokratiet
 • Produserer velferdstjenester
 • Er myndighetsutøver
 • Er samfunnsutvikler

Derfor kommuniserer vi til og med innbyggerne

 • Fordi vi skal gi kunnskap om kommunens tjenester, tilbud og oppgaver
 • Fordi vi skal stimulere til medvirkning, dialog og deltakelse
 • Fordi vi skal styrke kommunens omdømme for innbyggere og besøkende
 • Fordi vi skal skape trivsel, tilhørighet og stolthet

Overordnede målsettinger for vår kommunikasjon

 • Kommunens hjemmeside videreutvikles som kommunens hovedkanal for kommunikasjon med innbyggerne
 • Rekruttering og omdømmebygging er prioriterte områder, og kommunen skal formidle de gode historiene om egne tjenester
 • Krav til klarspråk og universell utforming legger viktige føringer for kommunens kommunikasjonsarbeid framover, og Namsos kommune skal ivareta disse kravene på en god måte

Tiltak for å oppnå disse målsettingene utvikles gjennom årlige handlingsplaner som vedtas administrativt og legges fram for kommunestyret til orientering.

Namsos kommune sitt strategihus - Klikk for stort bilde

Beskrivelse av strategihuset

i første etasje ligger det som kalles fundament - det som skal sikre gjennomføring av strategien

 • Våre verdier: inkluderende, engasjert og åpen
 • Arbeidsgivers politiske plattform: Helsefremmende arbeidsplass med trivsel og tilhørighet, medarbeiderskap og lederskap.
 • Etiske og faglige retningslinjer: samfunnsoppdraget vårt
 • Bærebjelker: folkehelse, inkludering, universell utforming, samskaping, klima og miljø og innovasjon
 • Plansystem, årshjul, årsbudsjett og langtidsbudsjett

Andre etasje i huset beskriver hovedstrategier

Hvilke områder vi skal prioritere for å nå hovedmål og ambisjon:

 • Utvikling og nyskaping
 • Klima og areal
 • Trygghet
 • Kultur og bolyst
 • Bo- og levekår

I tredje etasje av strategihuset ligger hovedmålene

 • Innbyggeren er sambygger i namsos
 • En kommune for større vekst- og utviklingskraft
 • Kvalitet og kompetanse i alle tjenester

På taket til strategihuset står kommunens visjon og ambisjon

 • Visjon: sammen skaper vi muligheter
 • Ambisjon: sammenheng og deltakelse