Namsos kommune

Varsel om oppstart

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

Oversiktsbilde over Harranes hytteområde, Lund.

Grunneiere Heidi Johnsen og Frank Rørmark planlegger gjennom forslagsstiller/utbyggingsselskap Harranes Utvikling AS å etablere et nytt hytteområde innenfor sin eiendommen på Spordneset, del av gnr 354 bnr 8, på Lund i
Namsos kommune.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for reguleringen av Namsos avfallsanlegg.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det med dette oppstart av reguleringarbeid for detaljregulering av "Høknesneset" i Namsos. Frist for innspill og spørsmål til oppstartsvarslet er satt til 12.05.2021.

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med reguleringsarbeid for  "Namsos avfallsanlegg" på Spillum i Namsos kommune. Frist for innspill er satt til 18.02.2021.

Nå kan du komme med innspill til oppstart av nytt planarbeid for Bjørum gartneri i Namsos kommune. Området skal tilrettelegges for ny boligbebyggelse.

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes. Frist for merknader er satt til 06.11.2020.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av "Sverres gate 33" i Namsos. 
Forslagsstiller er Sentrum Namsos Eiendom AS. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.07.2020.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for "Reguleringsendring - Høknesjordet", som parsell av eiendommen 18/1 og 200 i Namsos kommune. Forslagsstiller er Namsos kommune.