Varsel om oppstart - Solvang park

Kjærlighetstien Bolig AS har engasjert HD Plan og Arkitektur AS for å gjennomføre og utarbeide detaljreguleringsplan for Solvang Park.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å omregulere arealet fra næring til boligformål i form av konsentrert bebyggelse. Planområdet er flatt, og det vil være lite behov for store terrenginngrep. 

   

Planområdet

Forslag til planområdet måler omtrent 19,5 daa. I dag er området stort sett gjengrodd, og inneholder deler av den gamle jernbanen som gikk inn gjennom området. Det er i forbindelse med nedleggelse av denne at området nå kan åpnes opp for ny arealbruk. Jernbanelinjen brukes i dag som tursti/vei, men den delen som går inn på området er ikke en del av turveien.

Dokumenter i saken

Si din mening

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

  • Epost: oystein@hdpa.no
  • Per post: HD plan & arkitektur, Storlavika 7, 7770 Flatanger

Frist for tilbakemelding 

Frist for tilbakemelding er satt til 25.04.2022.