Nye kommunale planer

Namsos kommune er i gang med tre nye kommunale planer, og ønsker innspill til planarbeidet.

Frist for å komme med innspill var 1. mai 2023.

Informasjon om de nye kommunale planene

Arrangementer 

  • Du har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom arrangementer i regi av kommunen, blant annet på folkemøter, gjennom råd, utvalg og foreninger, og i egne medvirkningsopplegg for barn og unge.

Frist for å sende inn innspill

Frist for å komme med innspill var 1. mai 2023.

Hva ønsket vi innspill på?

Denne listen brukte vi på folkemøtene. 

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen.

Referat fra folkemøtene

Tidslinje for kommuneplanens arealdel

Utkast til planprogram lagt ut på høring og oppstart av planarbeidet varslet

Juni 2022.

Hva er oppnådd?

Utkast til planprogram gjort kjent blant politikere og innbyggere. Digital informasjon og mottak av innspill er gjort klart.

Vedtatt planprogram - kommunestyret 17.11.22.

Hva er oppnådd?

Innspill bearbeidet og planprogram behandlet og vedtatt.

Planprogrammet gjør blant annet rede for:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister
  • opplegg for medvirkning
  • behov for utredninger

Planprogram vedtatt i kommunestyret 17.11.22

Gjennomfører medvirkningsprogram

Januar-april 2023.

Gjennomfører medvirkningsprogram.

Hva ønsker vi å oppnå?

Alle berørte parter blir hørt, og vi legger til rette for bred og allsidig medvirkning.

Førstegangs behandling planforslag

Mai–august 2023

Hva ønsker vi å oppnå?

Utkast til planforslag behandles i regionalt planforum, planforslaget gjøres kjent og legges ut på høring.

Vedtak plan

Mars–april 2024

Kommunestyret vedtar arealplanen

Kontakt

Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 14 39 73
Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81