Hva er en kommuneplan?

Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og revideres.

 

De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:

  • Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område
  • Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv
  • Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv
  • Tema- og handlingsplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for å løse sektorovergripende utfordringer
  • Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer
  • Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv