Namsos kommune

Hva er en kommuneplan?

Hva er en kommuneplan?

Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og revideres.

 

De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:

  • Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område
  • Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv
  • Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv
  • Tema- og handlingsplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for å løse sektorovergripende utfordringer
  • Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer
  • Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv