Varsel om oppstart - Østtun masseuttak

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune.

Nå legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn.

Planområdet

Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 og 271/3, på Salsnes. Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende masseuttak ved Østtun, iht. kommuneplanens arealdel.

Planen er vurdert til å kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det er derfor stilt krav om at det utarbeides planprogram og konsekvensutredning.

Har du spørsmål eller kommentarer?

Du kan sende inn spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet til :

Trønderplan v/Erlend Gystad,
postboks 3005,
7709 Steinkjer
eller per epost til eg@tronderplan.no.

Frist for innspill og spørsmål til oppstartsvarslet er satt til 18.06.2021.

Dokumenter i saken:

Lover 

Plan- og bygningsloven § 12-8 - oppstart av reguleringsplanarbeid

Plan- og bygningsloven § 12-9 - Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger