Plan for et helhetlig oppvekstmiljø 2023–2028 - vedtatt 22. juni

Torsdag 22.06 vedtok kommunestyret «Plan for et helhetlig oppvekstmiljø 20232028». Denne planen blir førende for videre utarbeidelse av konkrete handlingsplaner og tiltak i organisasjonen.

Plan for et helhetlig oppvekstmiljø er en temaplan som gir en tydeligere retning ut fra føringer vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunenplanens samfunnsdel

Med utgangspunkt i temaplanen vil de enkelte tjenesteområdene i etterkant konkretisere ut tiltak, blant annet gjennom egne handlingsplaner. Alle tiltak rettet mot barn og unges oppvekstmiljø skal være forankret i føringer og retninger i denne temaplanen.

Denne planen bygger også på en bred lokal medvirkningsprosess, internasjonale føringer gjennom FN’s barnekonvensjon og FN’s bærekraftsmål og annet relevant kunnskapsgrunnlag, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Les hele planen - Plan for et helhetlig oppvekstmiljø

Til utskrift - Plan for et helhetlig oppvekstmiljø Namsos kommune 2023–2028