Søk på helse- og omsorgstjenester

Hva er Brukerkontoret? 

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om helse og omsorgstjenester.

Hvem kan kontakte Brukerkontoret i Namsos?

Hvis du bor eller oppholder deg i Namsos kommune, og har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du ta kontakt med Brukerkontoret. 

Hvordan søker du på helse- og omsorgstjenester? 

Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester". 

Du skal bruke det digitale søknadsskjemaet

Hvis du ikke kan søke digitalt finnes det en papirversjon du kan bruke. Papirversjonen av skjemaet må skrives ut og sendes inn pr post eller leveres på Brukerkontoret. Ikke send sensitiv informasjon pr. epost.

Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjemaet hvis du har behov for hjelp.

Samtykke

 • Det skal følge med informert samtykke til søknaden.
 • Informert samtykke er er et samtykke (godkjenning) gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne samtykke.
 • Informert samtykke kan komme fra søker selv, eller pårørende/verge hvis søker selv ikke er i stand til å gi informert samtykke selv.
 • Informert samtykke er en del av søknadsskjemaet.

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

 • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester blir du kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk.
 • Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du få skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses om når det forventes at du får svar.

Når får du svar på søknaden?

 • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes det et skriftlig vedtak.
 • I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som tildeles og hva som er begrunnelsen for vedtaket eller avslaget.
 • Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert og ved behov fattes nytt vedtak.
 • Vi sender deg vedtaket når søknaden din er ferdig behandlet.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester - papirskjema som kun brukes hvis du ikke kan sende inn digitalt skjema. (PDF, 141 kB)

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

 • Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
 • Målet er at du som bruker utvikler, opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
 • Namsos kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at du som bruker kan bo hjemme lengst mulig.
 • Vi skal tilby individuelle tjenester der brukermedvirkning ivaretas.

Hva er koordinerende enhet?

 • Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.
 • Koordinerende enhet i kommunen skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.
 • Enheten har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinatorer.

Hvem har rett på koordinator og individuell plan?

 • Som bruker kan du få oppnevnt koordinator som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av ditt tjenestetilbud.
 • Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til individuell plan.
 • Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.
 • Den som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen og samhandlingen med deg som bruker.

Priser finner du i vår oversikt over priser og gebyrer 

Tjenestebeskrivelser - til utskrift (PDF, 2 MB)

Helse- og omsorgstjenester 2021–2024

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, f.eks. omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Adresse

Besøksadresse brukerkontor: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag - fredag kl. 10.00–14.00.

Telefon og telefontid Brukerkontoret:
Mandag- fredag, kl. 10.00 – 14.00
Tlf. 95 98 81 35.