Til eventuelle søkere på spillemidler 2024

Spillemiddel-prosessen for søknadsåret 2024 er nå i gang.

Tidsplan

For å få en forutsigbarhet både for søkere og saksbehandlere i kommunen vil følgende tidsplan gjelde:

 • 15. april - Innmelding om at søknad vil komme (NB! Se retningslinjer nedenfor) Det må også innmeldes om laget/foreningen ønsker veiledning med søknaden.
 • Hvis det er behov for det vil vi invitere til temakveld om søknadsprosessen i mai. Nærmere info kommer. Det vil også bli litt informasjon om spillemidler under dialogmøte for lag og foreninger torsdag 13. april i kulturhuset
 • 1. oktober – frist for å sende inn en komplett søknad inkludert dokumentasjon. NB! Dette gjelder også de som skal fornye eller gjenta sin søknad.

 Krav til søknad

For å få sendt inn en endelig og godkjent søknad inn til kommunen og fylkeskommunen, stilles følgende krav:  

 1. Ta kontakt med kommunen!
 2. Anlegget/prosjektet må tidligere ha vært innmeldt i kommunal plan for idrett og friluftsliv 2021-2024.
 3. Søker må være registrert i enhetsregistret, det vil si å ha et organisasjonsnummer.  
 4. Ha et styrevedtak og skriv som beskriver behovet for anlegget.  
 5. Ha en tinglyst avtale på 20/30 år (nærmiljø-/ordinært anlegg) med eieren av grunnen der anlegget befinner seg. Gjelder ikke kommunal grunn og turstier. For turstier kreves det avtale på kun 10 år.  
 6. Det må foreligge en plan for hvordan man skal drifte og vedlikeholde anlegget. Søker plikter å drifte og vedlikeholde anlegget i 20/30 år. 10 år for turstier.  
 7. Gjelder søknaden rehabilitering må det foreligge en tilstandsrapport gjort av fagfolk.  
 8. Det må lages/tegnes en bekrivelse på hvordan anlegget skal se ut, inkludert et kart der anlegget er/skal bygges. Må være målsatt.  
 9. Ha et godkjent og dokumentert kostnadsoverslag. Det enkleste er å be om et tilbud fra en entreprenør eller lignende. Det oppfordres til å bruke standard mal for dette (Excell-ark). Fås hos kommunen.
 10. Ha en godkjent og dokumentert finansieringsplan. Dugnad kan brukes som finansiering, men da må det foreligge et styrevedtak på det som skal gjøres. Egenandel må dokumenteres med utskrift av bankkonto-beholdning. Evt. lånetilsagn eller annet ekstern tilskudd må også dokumenteres.  
 11. Det må opprettes en egen prosjektkonto som gjør regnskapet enkelt for revisor.  
 12. De fleste anlegg skal være universelt utformet. 

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Mobil 90 70 30 65