Tettere samarbeid mellom Namsos kommune og næringsforeninga

Namdal næringsforening og Namsos kommune blir samarbeidspartnere om næringsutvikling og samfunnsutvikling gjennom ny avtale.

– Utgangspunktet for avtalen er en felles vilje og et felles ønske om utvikling av både næringslivet og samfunnet vårt ellers. En aktiv og engasjert næringsforening er en viktig samarbeidspartner for oss for utvikling av kommunen. Kommunen trenger blant annet en aktiv medspiller som kan koordinere innspill fra næringsutøverne, sier Jostein Grimstad, kommunedirektør i Namsos kommune.

Kommunedirektøren ønsker også å skape felles perspektiver på Namsos kommunes og Namsos bys rolle i Namdalen.

– Vi må sammen bygge en tydelighet rundt Namsos som regionby i Namdalen, forteller Grimstad.

Næringsutvikling er fra før av et viktig innsatsområde i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2032. Et hovedmål er å skape vekst og utvikling i hele den nye storkommunen som oppsto etter kommunesammenslåingen i 2020.

Kommunedirektør og styreleder signerer avtalen med et smil. - Klikk for stort bildeNamdal næringsforening og Namsos kommune har signert samarbeidsavtale for 2022-23. Kommunedirektør Jostein Grimstad signerte avtalen sammen med styreleder i næringsforeninga, Hege Bjørgum Skillingstad. Namsos kommune

   

Næringsforeninga blir samarbeidspartner

Namdal Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Namsos kommune og resten av Namdalen. Næringsforeninga skal bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og legge til rette for nyetableringer.

– Gjennom den nye avtalen slår vi fast at kommunen og næringsforeninga skal være samarbeidspartnere. Heller enn at næringsforeninga gjør oppgaver for kommunen, og at kommunen kjøper tjenester av oss, forteller styreleder i næringsforeninga, Hege Bjørgum Skillingstad.

Avtalen skal ellers gi næringslivet treffpunkter med kommunen, fortsetter styrelederen.

Den nye samarbeidsavtalen gjelder for 2022 og 2023 og regulerer kommunens samlede økonomiske bidrag til næringsforeninga og hva midlene skal brukes til. Tilskuddet er på 180.000 kroner per år.

Eventuelle prosjektsøknader fra næringsforeninga til kommunens næringsfond kommer i tillegg.

Rekruttering, kompetanse og omdømme

Hovedformålet med den nye avtalen er økt samarbeid mellom kommunen og næringslivet, mer kunnskap om hverandres behov, og sammen bidra til utvikling av Namsos som en næringsvennlig kommune.  

Den nye avtalen slår fast at Namsos kommune og Namdal næringsforening skal samarbeide om blant annet felles møtearenaer for kommunen og næringslivet. Rekruttering, kompetanseheving og omdømmebygging skal være et felles fokus i avtaleperioden.

Sammen om sentrum

Muligheter for forpliktende partnerskap på ulike områder skal også drøftes. Her nevnes særlig sentrumsutvikling i Namsos, som et samarbeid mellom gårdeiere, næringsforening og kommunen.

Et eget punkt i avtalen omhandler samarbeid om vertskapsrollen i næringssammenhenger. Her nevnes blant annet at partene skal jobbe sammen for at Namsos skal være en god vertskommune for studenter.

Avtalen om utvidet samarbeid mellom kommunen og næringsforeninga ble signert av kommunedirektør Jostein Grimstad og Hege Bjørgum Skillingstad, styreleder i næringsforeninga.

Samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Namdal næringsforening