Fakta om Fellesprosjektet

Fellesprosjektet er kort fortalt planen om et felles opplærings- og kulturbygg i Namsos sentrum, på Nexans-tomta (Klingaveien 2). Kommunen og fylkeskommunen har arbeidet med Fellesprosjektet over mange år. Her er noen fakta om prosjektet, som svar på spørsmål vi har fått fra innbyggere og andre interesserte.  

Hva er Fellesprosjektet?

Fylkeskommunen og kommunen har sammen utredet prosjektet, og kommunestyret i Namsos fattet vedtak i mai 2022 om å etablere et selskap sammen med fylkeskommunen for å realisere bygget.

Fellesprosjektet innebærer at Olav Duun videregående skole flytter fra Høknes til sentrum. Det betyr også at kommunens kultur- og integreringstjenester, som i dag er spredt rundt omkring, flytter og samlokaliseres.

Hva inneholder Fellesprosjektet for kommunen?

Fellesprosjektet inneholder:

 • Kulturskole
 • Bibliotek/ innbyggertorg og frivillighet
 • Innvandrertjenesten
 • Opplæringssenter
 • Fritidsklubb
 • Kino
 • Kultursaler
 • Seremonirom
 • Museer:
  • Kunstmuseet Nord-Trøndelag
  • Trønderrockmuseet

Hvem omfattes i de kommunale tilbudene?

 • ca. 90 ansatte
 • ca. 740 kulturskoleelever
 • ca. 100 elever ved opplæringssenteret
 • ca. 100 000 publikummere/ besøkende i året
 • over 1000 årlige møtepunkter (øvinger, møter og andre samlinger) med over 30 000 deltakere

Hva kan Fellesprosjektet bety?

Eksempler på dette er at prosjektet:

 • Gir nytt liv i sentrum og et løft for byutviklinga
 • Blir en inkluderende møteplass for alle generasjoner hvor gode opplevelser, kunst og kultur samler oss.
 • Betyr en samling av kommunale tjenester og lokaler tilpasset behovet
 • Innebærer et nytt, funksjonelt og framtidsretta skolebygg for Olav Duun videregående skole
 • Gir mer fellesskap mellom videregående skole og kommunen
 • Sambruk betyr bygging av mindre areal enn om kommunen og fylkeskommunen skulle bygd hver for seg
 • Muligheten til å ivareta klima og miljø gjennom et nullutslippsbygg
 • Gir muligheter for flerbrukshall i sentrum
 • Innebærer en styrking av kunstmuseet i Namsos

Hva skal skje med de byggene kommunen vil flytte ut av?

Dagens lokaler til kulturskole og opplæringssenter i Geilin har tidligere vært utredet, og det er konkludert med at de bør saneres.

Arealene i Rock city-bygget leies, og realisering av Fellesprosjektet vil gjøre at leieavtalen ikke trenger å videreføres.

For Kulturhuset må det gjøres nærmere utredninger om de mulighetene som ligger i alternativ bruk av bygg og tomt. Dette må avklares i tiden fram til nytt felles bygg står ferdig i løpet av 2027.

Hva betyr dette for kommunens økonomi?

Fellesprosjektet vil i første omgang bety at Namsos kommune går inn med 15 millioner kroner i egenkapital for å stifte et felles aksjeselskap sammen med Trøndelag fylkeskommune. På lang sikt blir kommunens ansvar betaling av leiekostnader og å – sammen med Trøndelag fylkeskommune – stille lånegaranti for selskapet for å holde finanskostnadene så lave som mulig.

Alternativet for kommunen er ikke å la være å gjøre noe med dagens bygg. Det er behov for nye lokaler til kulturskolen og opplæringssenteret. Eksterne rapporter har slått fast et betydelig investeringsbehov på kulturhuset, og anbefaler et nybygg for å sikre et mer effektivt bygg.

Vurderingene av Fellesprosjektet viser at kommunen kan spare 1500 kvadratmeter ved å bygge sammen med fylkeskommunen. Å dele areal og bruke dem i større deler av døgnet gjør også billigere å drifte dem. I et 40-årsperspektiv vil Namsos kommune kunne spare mer enn 26 millioner kroner ved å realisere Fellesprosjektet i stedet for å løse utfordringene ved å bygge nytt alene. Det samme gjelder for alternativet med et tilbygg til kulturhuset.

Hva skjer med idrettsanlegg og haller?

Fellesprosjektet inneholder en flerbrukshall med håndballbane som kan deles i tre deler, i tillegg til garderober og bifunksjoner som blant annet styrkerom. Dette skal dekke Olav Duun videregående skole sitt behov for lokaler til kroppsøving og mesteparten av behovene til studieretning for idrett. Det er også ønskelig at hallen kan brukes av frivilligheten utenom dette.

Planleggingen av Bangsundhallen fortsetter når det er vedtatt om Fellesprosjektet skal realiseres. Det skal bygges hall på Bangsund, men hvilken type hall det skal bli, og hva den skal inneholde, har sammenheng med den totale hallkapasiteten i kommunen.

Hva skjer nå?

Fellesprosjektet ble enstemmig vedtatt i Namsos kommunestyre 19. mai 2022.

Fylkesdirektørens innstilling er at fylkestinget skal vedta forslag til aksjonær- og samarbeidsavtale, og gå videre med prosjektet. Hovedutvalg for utdanning, som er det første utvalget som behandler saken i fylkeskommunen, fattet 24. mai vedtak om å gå inn for Fellesprosjektet. Videre behandles saken i fylkesutvalget 31. mai og til slutt på fylkestinget 14 juni.

Hva er planlagt framdrift?

Planlagt framdrift er at reguleringsplan skal være ferdig til 2024, leieavtaler skal være inngått i 2025, og byggestart skal skje innen september 2025. Bygget er planlagt ferdigstilt innen skolestart 2027.

Presentasjon av Fellesprosjektet datert 190822 (PPTX, 7 MB)