LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) - Namsos kommune

Namsos kommune

LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder)

LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder)

I landbruks-, natur- og friluftsområder er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom. Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften.

Tiltak for nye bygninger, tilbygg eller bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder ofte kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel har bestemmelser og retningslinjer for utvidelse av eksisterende og oppføring av ny spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse innenfor LNFR-områdene

Bolig

 • For eneboligtomter er grad av utnytting fastsatt til maks. 30% BYA (bebygd areal) av tomtearealet. 
 • Maks bebygd areal for eneboligtomter settes til 300m².
 • Byggegrense mot offentlige vann- og avløpsanlegg fastsettes til minst 4 m.
 • Eksisterende bebyggelse kan ikke utvides slik at den kommer nærmere sjøen enn opprinnelig bebyggelse.

Fritidsbolig

 • Maksimal samlet arealstørrelse for bebyggelse på fritidseiendommer settes til BYA (bebygd areal) 130m². 
 • Hvis det er veg fram til fritidseiendommen kommer parkeringsareal på egen tomt for 2 biler (36m²) i tillegg.
 • Byggearealet inkluderer alle former for målbart areal, jfr NS 3940 (areal og volumberegninger av bygninger). 
 • Mønehøyden skal være maks 6 m, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå.
 • Byggegrense mot offentlig vann- og avløpsanlegg fastsettes til minst 4 m.
 • Eksisterende bebyggelse kan ikke utvides slik at det kommer nærmere sjøen enn opprinnelig bebyggelse.

Hvis det du skal bygge kommer i konflikt med disse bestemmelsene må du søke om dispensasjon.

Du må alltid søke om dispensasjon hvis det du skal bygge kommer nærmere sjø enn 100 m.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30