Plan for et helhetlig oppvekstmiljø Namsos kommune 2023–2028

Temaplan for et helhetlig oppvekstmiljø

Plan for et helhetlig oppvekstmiljø er en temaplan som gir en tydeligere retning ut fra føringer vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i temaplanen vil de enkelte tjenesteområdene i etterkant konkretisere ut tiltak, blant annet gjennom egne handlingsplaner. Alle tiltak rettet mot barn og unges oppvekstmiljø skal være forankret i føringer og retninger i denne temaplanen.  

Denne planen bygger også på en bred lokal medvirkningsprosess, internasjonale føringer gjennom FN’s barnekonvensjon og FN’s bærekraftsmål og annet relevant kunnskapsgrunnlag, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.  

Plan for et helhetlig oppvekstmiljø Namsos kommune 2023–2028 - til utskrift (PDF, 26 MB)