Varsel om oppstart - Reguleringsendring Høknesjordet

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for "Reguleringsendring - Høknesjordet", som parsell av eiendommen 18/1 og 200 i Namsos kommune. Forslagsstiller er Namsos kommune.

 

Planområdet er ca. 39 dekar og gjeldende reguleringsplan er «Rv 769, Høknes-Orientkrysset», datert 15.10.99, sist revidert 10.05.06 og vedtatt 01.06.06. Området er i dag regulert som friområde, der det tillates opparbeidet anlegg til lek og idrett.

Hensikten med planarbeidet er å endre arealformålet i gjeldene reguleringsplan fra friområde til offentlig formål, som omfatter skole, barnehage, idrettsanlegg med mer. Videre arbeid vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.

Namsos kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning eller utbyggingsavtale.

 

Innspill til planarbeidet kan rettes til Namsos kommune:

Spørsmål rettes til:
Per Tore Brunæs - per-tore.brunaes@namsos.kommune.no
Ingvild Sund Trana - ingvild.sund.trana@namsos.kommune.no

Frist for tilbakemelding er 19.06.2020