Varsel om oppstart - Naturmøteplass Smines

Nå kan du komme med innspill til oppstart av ny reguleringsplan "Naturmøteplass Smines". Frist for innspill er satt til 15.september 2022. 

Formål

Lund grendelag har engasjert Ingeniør Jorleif Lian AS for å gjennomføre og utarbeide detaljreguleringsplan for Naturmøteplass Smines. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å få økt aktivitet i området Smines/ Lund. Dette arbeidet omfatter blant annet utvidelse av parkerings areal ved båthavna, servicebygg for land- og sjøbasert reiseliv og gapahuk/ paviljong med trygg grillplass ved Smines fornminnesti. Det legges også til rette for flere hyttetomter. 

Kartutsnitt som viser foreløpig reguleringsplan over Naturmøteplass på Smines  - Klikk for stort bilde   

Planområdet 

Planområdet omfatter eiendommene 355/1 og 355/17. Arealet for reguleringsplanen omfattes pr. i dag av kommuneplanens arealdel 2016-2024 for Lund krets, Nærøy kommune, hvor området er avsatt til «LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv».

Dokumenter i saken 

Referat fra oppstartsmøte 03.06.2022 (PDF, 291 kB)
Varsel om oppstart Naturmøteplass Smines (PDF, 470 kB) 

Si din mening 

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: 

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er satt til 15. september 2022