Namsos kommune

Melding om vedtak - Planprogram for Østtun masseuttak

Melding om vedtak - Planprogram for Østtun masseuttak

Utvalg for plan vedtok i møte den 06.10.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Østtun masseuttak på Salsnes.

 

Vedtak

Utvalg for plan fattet følgende vedtak i møte den 06.10.2021:

"Utvalg for plan fastsetter foreliggende forslag til planprogram, datert 19.04.2021 sist revidert 07.07.2021 for reguleringsplan "Østtun masseuttak". 

Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak for grus ved Østtun. Masseuttaket ligger på Salsnes i Namsos kommune. Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen, og justert i henhold til mottatte innspill i perioden for offentlig ettersyn.

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes og undersøkes.

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning blir lagt ut på høring.

Vedtaksdokumenter

Planprogram, fastsatt 061021 (PDF, 6 MB)
Melding om vedtak - fastsatt planprogram for Østtun masseuttak (PDF, 2 MB)