Anleggsplan for idrett og friluftsliv 2025-2028

Namsos kommune skal gjennomføre revisjon av eksiterende Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024. I og med at Namsos kommune vedtok en Temaplan for kultur, idrett og frivillighet 21.09.2023, så vil den nye planen ha fokus på aktivitet og  anlegg som bidrar til det. 
Vi ønsker dine innspill på hvilke aktiviteter innenfor idrett og friluftsliv det er behov for i Namsos kommune.

Bakgrunnen for en slik plan er at Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv for å kunne søke om spillemidler, som er et tilskuddsmiddel for å finansiere idrett- og friluftsanlegg.

Attraktive og tilgjengelige anlegg er et virkemiddel for å skape aktivitet. Kommunen ønsker derfor at lag, foreninger, råd, privatpersoner, kommunale virksomheter og andre kommer med innspill på aktiviteter innen idrett og friluftsliv i Namsos kommune – der nye anlegg vil bidra til økt aktivitet. Det ønskes også innspill på rehabilitering og/eller oppgradering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder. 

Kravet om behovsvurdering for hvert enkelt anlegg er forsterket. Det forutsettes at alle innspill legger stor vekt på dette. 

Til dere som planlegger å søke om spillemidler legges det vekt på at behovsvurderingen er godt dokumentert og at plan for investeringer og drift av anlegget er godt gjennomtenkt. Det koster både å bygge, drifte og vedlikeholde et anlegg som skal vare minst 20-30 år - det er derfor viktig å ha en langtidsplan for dette. Det er et krav til søkere av spillemidler å fylle ut fylkeskommunens sjekkliste for dokumentasjon. 

Frist for å sende innspill til oss er 23. mars 2024.

Innspill sendes til Namsos kommune via epost til postmottak@namsos.kommune.no. E-posten merkes Handlingsplan for Idrett og friluftsliv 2025-202, eller du kan benytte skjemaet nederst i denne artikkelen for å sende ditt innspill. 

Lenker til mer informasjon

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Mobil 90 70 30 65
Brit Randi Sæther Pedersen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 19 45 33