Skogfond

Formålet med skogfondsordningen er å stimulere til investering i bærekraftig skogbruk.

Innbetaling og bruk

 • Ved salg av tømmer skal det settes av 4-40 % av tømmerets bruttoverdi til skogfond.
 • Skogfond kan med 85 % skattefordel brukes til en del tiltak i skogen. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie.
 • Skogfond kan også dekke en del forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a..
 • Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig.

Utbetaling av skogfond

 • Du som skogeier får utbetalt skogfond ved å legge frem krav i “Skogfond på nett” eller på annen måte sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret.
 • Du må legge ved kostnadsdokumentasjon, stedsangivelse og arealanslag/mengdeangivelse.
 • Husk å presisere hvem utbetalingen skal til og om mva. skal utbetales.
 • Hvis du samtidig søker om tilskudd til skogkulturtiltak må du bruke et av disse skjemaene:

Landbruksdirektoratets skjema - utbetaling av skogfond

Skogfond på nett, Altinn

Eget arbeid

Skogeier som selv utfører tiltak, kan ta ut godtgjørelse for arbeidet fra skogfondet. Forslag til prising av eget arbeid samsvarer med forslag fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Forslag til prising av eget arbeid
Hva Forslag til pris
Nyplanting Kr. 2,76 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg)
Suppleringsplanting Kr. 3,27 pr. plante
Ungskogpleie Kr. 307 pr time, inkl. sag, utstyr, bensin og ferie
Annet manuelt arbeid Kr. 276 pr. time

Forslag til timesatser forutsetter rasjonelt og effektivt arbeid.

Du må oppgi sted for tiltakene

Ved anmodning om utbetaling skal det gis en utvetydig stedsangivelse for de utførte tiltakene, for eksempel bestandsnummer fra skogbruksplan eller et kartvedlegg med markering av sted for tiltak.

Arealanslag/mengdeangivelse

 • Ved krav om utbetaling av skogfond for de fleste tiltak må du oppgi areal.
 • Grøfting/grøfterensk og veiarbeider angis i lengde (meter).
 • Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen.
 • Areal og lengde kan enkelt måles i mange kartportaler (blant andre NIBIOs Gårdskart og NIBIOs Kilden).
 • Det er ofte hensiktsmessig å måle arealer og lengder med flyfoto som bakgrunn.

Tynning

 • Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gir skattefordel.
 • Ved krav om utbetaling av skogfond for underskudd ved tynning skal det følge et oppsett over utgifter og inntekter.
 • Kostnader til forhåndsrydding før tynning kan også dekkes med skogfond.

Landbruksvei

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier.

Vedlikehold av traktorveier kan ikke dekkes med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Skal du søke om godkjenning av vedlikeholdskostnader > 4 kr/m skogsbilvei:

 

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Informasjon om om landbruksvei

Hva kan Skogfondet brukes til?

 • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr
 • Utgifter i forbindelse med terreng- og veiskader etter hogst
 • Kostnader med opprusting av traktorvei til høyere veiklasse etter forhåndsgodkjenning fra landbrukskontoret

Hva kan Skogfondet ikke brukes til?

 • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr, f.eks. motorsag, motorryddesag, verneutstyr, planteredskap, kvistsag, tømmerhenger, kantklipper og veiskrape
 • Oppretting av terreng- eller veiskader som følge av hogst og utkjøring av tømmer anses som driftsutgifter
 • Dekke kostnader med vedlikehold av traktorveier

Se også Landbruksdirektoratets “Spørsmål og svar om skogfond“.

Frist

 • Du må sende krav om utbetaling fra skogfond til landbrukskontoret senest innen kalenderåret etter at investeringen ble gjort.
 • Frist for innmelding av krav for registrering i skogfondsregnskapet og utbetaling inneværende år er 15. november.

Skogfond på nett

Via AltInn kan skogeier melde inn tiltak, søke tilskudd, og se saldo og detaljer for egen skogfondskonto tilbake til 1991 (avvirkning, tiltak, kr., m3, areal, mm).

Lenker

Lover og forskrifter

Lovdata – Forskrift om skogfond o.a.

Kontakt

Per Olav Meosli
Fagansvarlig landbruk/natur og næring
E-post
Mobil 95 82 67 04

Motorferdsel i utmark

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart