Namsos kommunes frivillighetspris

Hvert år deler Namsos kommune ut Frivillighetsprisen til en eller flere frivillige for deres innsats for lokalsamfunnet.

Send inn ditt forslag på hvem som bør få årets frivillighetspris innen 31. oktober.

Formål 

Frivillighetsprisen skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. 

Hvem kan få tildelt Frivillighetsprisen?

Prisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune. 

Hvem mener du at fortjener å få årets frivillighetspris?

Alle kan foreslå mottagere av Frivillighetsprisen. Fristen for å nominere kandidater til årets pris er 31. oktober hvert år.

Kriterier for Frivillighetsprisen

  • Prisen kan gis på grunnlag av en person, en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 
  • Frivillighetsprisen kan tildeles personer bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen.
  • Frivillighetens bredde og mangfold skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Namsos kommune deler normalt ut Frivillighetsprisen hvert år. 

Prisen 

Frivillighetsprisen består av et kunstverk og 10 000 kroner. 

Nominasjon 

Frivillighetsprisen utlyses hvert år på kommunens hjemmeside. Forslag på kandidater til årets frivillighetspris kan sendes inn til kommunen innen 31. oktober hvert år.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan foreslå kandidater. Forslagene skal begrunnes. I tillegg til innkomne forslag kan politikerne i Utvalg for folk og den kommunale enheten Kultur og inkludering foreslå kandidater til prisen. 

Send inn ditt forslag på hvem som bør få Frivillighetsprisen

 

Utvelgelse  

Tildeling av Frivillighetsprisen behandles og vedtas av en komité bestående av ordfører, leder for Utvalg for folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for folk.

Komitéens medlemmer velges for samme tidsrom som kommunevalgperioden. Ordfører er leder for komitéen. Kommunedirektøren bistår komitéen med faglig hjelp, men uten stemmerett. 

Vedtak om pristildeling skal begrunnes av komitéen. 

Utdeling

Komitéen avgjør hvordan utdelingen skal skje. Utdelingen kan for eksempel gjøres på kommunestyremøtet i desember samme år eller ved en annen passende anledning, slik som Frivillighetens dag. 

Prisen deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer.  

Namsos kommune har også en egen kulturpris

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 99 04 67 10