Redusert foreldrebetaling SFO

Husholdninger med elever på 1. til og med 4.trinn, kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Gratis SFO for elever med særskilt behov på 5. til og med 7.trinn.

Foreldrebetalingen per elev skal ikke være høyere enn 6 % av inntektene til husholdningen, for elever fra 1. til og med 4.klassetrinn, i SFO. Det er ikke en forutsetning at eleven har hel plass i SFO. Når det gjelder 1.trinnselever som har gratis halv plass, kan det søkes om reduksjon for differansen mellom halv og hel plass.

For at innvilget reduksjon skal skje fra skoleårets start, må søknaden være sendt innen 1. august. Hvis søknaden sendes kommunen senere vil det få virkning første hele måned etter at søknaden er sendt. 

Hvordan søker du?

Logg inn i Visma Flyt Skole for å søke om plass i SFO

Når du har elever i grunnskolen, logger du inn med bank-ID og finner søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling SFO. Skjemaet behandles på skolen som har SFO-tilbudet. Ved skolene på Statland og Jøa er tilbudet i den lokale barnehagen.

Lover og forskrifter

Ordningen er beskrevet i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1B Skolefritidsordninga