SFO-tilbud i Namsos kommune

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hvem kan få plass på SFO?

  • Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.
  • Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.
  • Barnet beholder plassen til og med 4. årstrinn, eller til plassen sies opp.

Nytt fra høsten 2022 for 1.trinnselever i SFO

I Statsbudsjettet ble det vedtatt 12 timer pr. uke, gratis SFO for elever på 1.trinn fra skoleåret 2022/2023. Dette betyr at alle 1.trinnselever som har søkt SFO i skoleåret 2022/2023, får inntil halv plass gratis (halv plass i Namsos er 15 timer). Hvis det søkes om hel plass, blir differansen mellom halv og hel plass fakturert.

Søkeportal

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, I Visma Flyt Skole behandler vi SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Logg inn i Visma Flyt Skole for å søke SFO-plass

Søknadsfrist ordinært opptak

Søknadsfrist ordinært opptak er 15. mars.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Vedtekter SFO Namsos kommune

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rektor på den enkelte skole.

Kontakt

Eva Melhus
Rektor
E-post
Mobil 95 27 42 00
Knut Erik Heia
Rektor
E-post
Mobil 47 75 01 89
Kristin Stamnes Jakobsen
Rektor
E-post
Mobil 41 69 42 12
Inge Haarstad
Rektor
E-post
Mobil 98 85 28 82
Arne Magnar Bratberg
Rektor
E-post
Mobil 99 03 02 05
Venche-Renate Fosseng
Rektor
E-post
Mobil 41 69 82 20
Rektors kontor
Mobil 97 03 24 37