Opptak og frister for barnehageplass

I hovedopptaket fordeler vi barnehageplasser som blir ledige til det nye barnehageåret som starter hver august.

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket i august er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket

  • Barn født før 1. september har rett til barnehageplass fra starten av barnehageåret i august året etter.
  • Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
  • Barn født i desember har ikke krav på barnehageplass før i august to år fram i tid. Erfaringsmessig får allikevel barn i Namsos kommune født i desember tilbud om barnehageplass før dette. 

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass. 

Endre eller si opp barnehageplass

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på barnehageportalen.

Endre/si opp barnehageplass - Barnehageportalen

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet. Dette må også dokumenteres. Andre prioriteringer - se barnehagens vedtekter.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den der er søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i løpet av mars. Det er 10 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Dette er fordi veldig mange av de som er med i hovedopptaket har lovfestet rett til barnehageplass.

Etter første opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønskede barnehage.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august eller den måneden barnet har rett på oppstart.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn med rett til i hovedopptaket har fått tilbud, eller barn som er yngre og som ønsker å søke på annet tidspunkt.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 

Søknadsportal

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Namsos kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med barnehagekontoret hvis du har spørsmål.

Du har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Personvern i Namsos kommune

Namsos kommune har utarbeidet en personvernerklæring hvor du kan lese hvordan kommunen behandler personopplysningene dine. 

Erklæringen gir deg også en oversikt over hvilke rettigheter du har.

Kontakt

Liv Damås
Rådgiver barnehagemyndighet
E-post
Mobil 92 25 93 24