Rapporter fra medvirkningsprosessen – nye kommunale planer

Namsos kommune er i gang med tre nye kommunale planer og har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess siden nyttår. Vi har fått inn ca. 3500 innspill, og anslår at omtrent 25-30 prosent av kommunens innbyggere har bidratt med innspill i en eller annen form.

Tre nye kommunale planer

Da arbeidet med kommuneplanens arealdel ble igangsatt, ble det funnet hensiktsmessig å samkjøre noe av arbeidet med utarbeidelsen av temaplaner på andre områder, som startet opp omtrent samtidig, spesielt med tanke på gjennomføring av ulike opplegg for medvirkning.

Dette samarbeidet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, som fremhever at god samhandling med, og økt medbestemmelse for innbyggerne i Namsos kommune, skal bidra til at tjenester, prosjekter og tiltak blir så treffsikre som mulig.

De tre planene er kommuneplanens

 • kommuneplanens arealdel
 • plan for kultur, idrett og frivillighet
 • temaplan for et helhetlig oppvekstmiljø

De felles medvirkningsprosessene har gitt oss svært mange innspill. Vi har fått et godt inntrykk av hva innbyggerne i kommunen synes er bra med å bo her, og vi ser hvor vi har forbedringspotensial.

Rapporter fra medvirkningsprosessen

Det er skrevet rapporter som oppsummerer de ulike medvirkningstiltakene som ble gjennomført i  januar–april 2023. I rapportene finnes korte referat fra de ulike tiltakene, og  hovedfunn. Rapportene ligger her: Medvirkning - nye kommunale planer 2023 - Planportal (namsos.kommune.no)

Nedenfor er noen hovedfunn basert på de innspill vi har fått:

Barn og unge ønsker seg

 • Sosiale møteplasser som inviterer til lek, kreativitet og bevegelse
 • Lekeparker og lekeplasser med varierte aktiviteter og apparater som stimulerer til utfordring og mestring
 • Flere uformelle møteplasser for ungdom
 • Biblioteket som kulturell arena
 • Badeanlegg med vannsklier
 • Familie og venner
 • Mer å holde på med på fritida
 • Noe mer enn «bare» idrettsaktiviteter
 • Badeplasser, deriblant egen bystrand i Namsos
 • Bowling og klatrehall
 • Trygghet, aksept og et godt miljø
 • Tiltak som forebygger og hjelper mot ensomhet og dårlig psykisk helse
 • Bedre kollektivtransport
 • Jobb
 • Utdanning
 • Bolig

Dette trenger innbyggerne, basert på innspill fra folkemøtene

 • Møteplasser, formelle og uformelle
 • Et bredt og inkluderende tilbud på fritiden
 • Turstier, inkludert flere som er universelt utformet
 • Naturmøteplasser
 • Arbeidsplasser
 • Næringsarealer
 • Tilgjengelige tomter og boliger (og mange vil ha boplikt i utkantene)
 • Bedre tilbud om kollektivtransport, også til og fra utkantene
 • Barnehage og skole der folk bor
 • Større muligheter for medvirkning i store og små saker

Digitale innspill dreier seg i all hovedsak om

 • Forslag til næringsarealer
 • Boligområder
 • Fritidsboligområder
 • Bevaring av samfunnshuset
 • Ønske om flere fritidstilbud
 • Meninger om «Nexans-tomta»

Rapporter fra medvirkningsprosessen - nye kommunale planer 2023

Kontakt

Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81