Prosesstart for nytt helsebygg i Namsos sentrum

Kommunedirektøren innstiller i kommende politisk sak at det startes opp et arbeid med å realisere et nytt helsebygg i Namsos sentrum.

Nytt helsebygg

For innbyggerne vil et nytt helsebygg kunne gi mange positive effekter. Bygget vil til tross for økt behov for helse- og omsorgstjenester og mindre tilgang til kompetanse bidra til at det kan leveres gode og effektive tjenester. 

 • Det skal startes opp et arbeid for å realisere et nytt helsebygg i Namsos sentrum.
 • Det avsettes midler til et skisseprosjekt/konseptutvikling. Skisseprosjektet/konseptutviklingen skal ferdigstilles vinteren 2024/2025
 • Bygget foreslås lokalisert slik at vi ivaretar krav om utrykningstid
 • Det anbefales at det i byggetrinn en, bygges helsebygg med inntil 216 plasser. Disse skal erstatte plassene ved Namsos bo- og velferdssenter og Namsos helsehus. Samtidig skal de bidra til å møte den demografiske utviklingen.
 • Det skal jobbes mot at byggetrinn en er realisert i løpet av 2029.
 • Det skal tilrettelegges for byggetrinn to og tre i samme område. I disse byggetrinnene skal det planlegges for inntil 100 institusjonsplasser i hvert trinn og vurderes opp mot behovene lengre fram i tid. 

Dette er oppstarten av en lang og krevende prosess. I de kommende år vil det være behov for flere saker til folkevalgte organer. Byggetrinn to og tre er langt fram i tid, men vi må ta høyde for disse kan komme, og det må vi gjøre nå.

I denne artikkelen får du en oppsummering av innholdet i saken "Nytt helsebygg i Namsos sentrum". 

Hvorfor bygge nytt helsebygg?

Flere trenger helse og omsorgstjenester

Det er politisk vedtatt at det skal være en dekningsgrad av heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kommunen tilsvarende 25 prosent av innbyggere over 80 år. 

Befolkningsframskriving

Befolkningsframskrivingen viser en markant økning av eldre i årene framover. I 2050 viser framskrivingen at det vil bli 1844 innbyggere over 80 år, samtidig som innbyggertallet generelt går ned til 13 868. - Klikk for stort bilde

Det er i all hovedsak 3 elementer som påvirker at flere trenger helse- og omsorgstjenester: 

 • Det er en markant økning av innbyggere over 80 år. 
 • De siste år har det vært en økning av innbyggere under 67 år som har behov for tjenester. 
 • Det utføres flere og mer komplekse oppgaver i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Den demografiske utviklingen og vedtatt dekningsgrad, viser at kommunen må øke antall institusjonsplasser i tiden framover.

Kompetanse og tilgjengelig arbeidskraft

Helsepersonellkommisjonen (NOU)

Rapporten fra helsepersonellkomisjonen fastslår at vi med bakgrunn i tilgjengelig helsepersonell i årene framover, må endre hvordan tjenester utøves. Kunnskapsgrunnlaget i rapporten sier at det vil bli flere som trenger tjenester og færre ansatte pr bruker. Vi vil oppleve et økende sprik mellom forventningene knyttet til omfang, kvalitet og utbredelse av helse- og omsorgstjenestene, og tjenestenes mulighet til å møte forventningene

Kompetansetilgang i Namsos kommune

Det er vurdert hvordan tilgjengelig kompetanse er pr dags dato på lokalisasjonene Namsos helsehus, Namdalseid Helsetun, Fosnes sykeheim og Namsos bo- og velferdssenter. Vurderingen viser at det generelt er utfordrende å rekruttere helsepersonell, men at det er lettere å rekruttere personell til Namsos helsehus enn det er ved Namsos bo- og velferdssenter og institusjonstjenesten på Namdalseid helsetun.

Sett i et framtidsperspektiv med mindre tilgang til kompetanse til å utøve faglige tjenester vil dagens organisering utfordre oss. Det vil i tiden som kommer bli mindre helsepersonell tilgjengelig, og vi må benytte den kompetansen vi har tilgjengelig smart.  

Mer informasjon finner du i dokumentet "Grunnlagsdokument for nytt helsebygg" (PDF, 3 MB)

Funksjonsvurderinger bygg

Gjennomføring av funksjonsvurdering 

Funksjonsvurderinger på den enkelte lokalisasjon er gjennomført med utgangspunkt i hvor godt bygget fungerer til dagnes bruk. Vurderingen er utført sammen med ledere, partsgrupper og ressurspersoner på de enkelte tjenestestedene. Bruker- og pårørenderådene har gjennomført egen funksjonsvurdering av bygget. Alle innbyggere har også hatt mulighet til å komme med innspill via kommunens hjemmeside.

Funn i vurderingen

Vurderingen viser at de fleste byggene vi har utfordrer det å gi gode og effektive tjenester, og at alle byggene som er vurdert bortsett fra Namdalseid helsetun er utdaterte. Det  er store bygningsmessige utfordringer på flere lokalisasjoner som må utbedres hvis vi ikke gjør andre tiltak. Utbedring vil ikke løse at vi trenger flere institusjonsplasser for å møte den demografiske utviklingen, eller utfordringer som gjelder kompetanse, beliggenhet og utforming av bygg for en effektiv tjenesteutøvelse.  

Brannteknisk rapport som gjelder Namsos helsehus påpeker avvik. For å lukke avvikene må bygget full-sprinkles og noen bygningsmessige utbedringer må gjøres i tillegg. Disse tiltakene er vanskelig å gjennomføre så lenge bygget er i ordinær drift. 

Oppsummering av funksjonsvurderinger 

Hva skal et nytt helsebygg inneholde?

 

Bygget skal inneholde:

 • Inntil 216 institusjonsplasser
 • Sentralkjøkken
 • Forebyggende og helsefremmende tjenester
 • Dagtilbud
 • Andre tjenester som kan være hensiktsmessig og lokalisere ved bygget. 

Institusjonsplassene som opprettes skal erstatte plassene ved Namsos helsehus og Namsos bo- og velferdssenter (til sammen 145 plasser) dette gjør at vi ved oppstart har 71 flere plasser, og til sammen 303 plasser med heldøgns bemanning i kommunen. Antallet plasser skal ivareta dekningsgraden på 25 prosent og samtidig ha skape en buffer på plasser slik at ikke byggetrinn to må starte umiddelbart. 

Plassering av nytt helsebygg

​Det er ikke bestemt eksakt tomteplassering, men det foreslås at bygget skal ligge slik at det ivaretar kravet om utrykningstid i brann- og redningsvesen forskriften § 22.

Kart over namsos sentrum som viser område som ligger innenfor kravet om maks utrykningstid fra brannvesenet på fem minutter. - Klikk for stort bilde

Andre viktige beliggenhetsfaktorer

Nøkkelen for å finne en god plassering er i tillegg at:

 • området er relativt flatt
 • det er enkel tilgang til kollektivtransport
 • det er et solrikt område
 • bygget må være i et område der det skjer noe
 • det må bygges slik at det også kan være skjermede områder

Dokumenter i saken

Har du spørsmål til denne saken?

Bruk kontaktskjemaet hvis du har spørsmål om denne saken.