Oppsummering fra kommunestyremøtet 17. februar 2022

Her er en oppsummering av vedtakene som ble gjort i kommunestyremøtet torsdag 17. februar 2022. 

110-sentralen Namsos

Det er dessverre slik at 110-sentralen i Namsos skal legges ned innen 1. oktober i år. Dette er det DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som har besluttet. Kommunene i gamle Nord-Trøndelag skal nå tilknyttes Midt-Norge 110-sentral, som ligger i Trondheim. I den forbindelse er det laget en ny selskapsavtale som nå ble vedtatt i kommunestyret. I tillegg ble det vedtatt eiersammensetning i selskapet der Namsos skal eie 3,23 %, og at alle medlemskommunene skal ha en representant i representantskapet. Det er til sammen 40 medlemskommuner i det nye selskapet.

Stortingets budsjettvedtak, konsekvenser for Namsos

Det har blitt endringer i kommunens inntekter og utgifter etter at kommunestyret vedtok budsjettet i desembermøtet. Endringene kommer fordi Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet som vi ikke kjente til i desember. Det nye statsbudsjettet gir Namsos kommune økt rammetilskudd og økte skatteinntekter. På utgiftssiden er det bestemt redusert makspris i barnehager og gratis kjernetid i SFO. Totalt vil endringene medføre redusert bruk av disposisjonsfond på nesten 7 millioner kroner.

Makeskifte Trondheim Havn IKS

Kommunestyret vedtok også at kommunen ikke vil benytte seg av sin forkjøpsrett av en eiendom som Trondheim Havn eier, og som de nå vil selge. Trondheim Havn ønsker å foreta makeskifte med et annet firma for å tilegne seg et område på Spillum. Det måtte derfor avklares om Namsos kommune ville benytte seg av forkjøpsretten.

17. mai-komité

Den nye 17. maikomiteen for Namsos er nå vedtatt. Komiteen består i år av følgende medlemmer: Kjersti Tommelstad, Bernth-Erik Øien Fossli, Eystein Stordal, Hege Trana og Bjørn Engen. Varamedlemmer er Tom Prytz og Astrid Angelus.

Andre saker

Det ble også foretatt nyvalg til Utvalg for klagesaker, samt noe av samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager.

Det ble behandlet to søknader om fritak fra politiske verv, der begge ble innvilget.

Kommunikasjonsstrategien for Namsos kommune ble evaluert i dette møtet.

Her kan du lese mer om sakene og hva som ble vedtatt.