Nytt helsebygg – veien videre

Kommunestyret vedtok 25. mai oppstart av skisseprosjekt/konseptutvikling av nytt helsebygg i Namsos sentrum.

Saken som ble lagt fram til politisk behandling handlet om organisering og framtidige behov innen heldøgns pleie- og omsorgsplasser. 

Tidslinje nytt helsebygg

Namsos kommune har med dette vedtaket startet en lang og krevende prosess. 

Vår 2024

Oppstart av skisseprosjekt/konseptutvikling.

Vurdering av tomteplassering - Nytt helsebygg

Politisk sak om plassering av nytt helsebygg i Namsos sentrum i kommunestyret 08.02.24. 

 

Vinter 2024/2025

Skisseprosjekt/konseptsutviklingsgrunnlag behandles i kommunestyret.

Mulig vei videre etter kommunestyrebehandling:
Videre arbeid med detaljplanlegging.

I løpet av 2029

Ferdigstillelse av byggetrinn en.

2030

Gjøre behovsvurderinger av videre byggetrinn.

Hovedmål for nytt helsebygg

En av hovedmålsetningene som er satt for et nytt helsebygg er:

Nytt helsebygg i Namsos sentrum skal være gode hjem, en attraktiv møteplass og en utviklende arbeidsplass i mange år.

For å lykkes med bygget, og bruken av det er det viktig å se på hvordan bygget og området skal bli en aktiv del av Namsos samfunnet. Området skal være en attraktiv møteplass, et fint bosted og arbeidsplass for mange innbyggere i Namsos kommune

Hva er skisseprosjekt/konseptutvikling?

Skisseprossjektet/konseptutvikling skal danne grunnlag for konklusjoner om innhold, investering, kostandskalkyle og gjennomførings- og finannseringsplan.

Det er mange forhold som må avklares via en grundig kartlegging

Dette er blant annet:

  • Hva gir et godt og trykt faglig tjenestetilbud for brukerne?
  • Hvordan skal helsebygget bidra til at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme?
  • Hvordan skal avdelinger og avdelingsledelse organiseres?
  • Bemanning
  • Logistikk
  • Velferdsteknologiske løsninger

Listen er ikke uttømmende.

Arbeidet fram til vinteren 2024/2025 skal være med å vurdere hvordan man skal sikre bærekraftige tjenester med god kvalitet, fleksibilitet og verdighet for innbyggere med behov for institusjonstjenester. 

Hvordan vil du at dette bygget skal være/fungere?

Det er essensielt at vi lykkes med gode involveringsprosesser. Du kan sende inn dine innspill. Gi din tilbakemelding i webskjemaet nederst på denne siden.

Det er nå det store arbeidet starter, sier kommunalsjef Gørhill Skogseth Andreassen 

Universitetssykehjem

Det ble i kommunestyret vedtatt at det skal undersøkes om det nye helsebygget kan bli et universitetssykehjem.

Universitetssykehjem er et udefinert konsept, men sammen med aktuelle samhandlingsparter skal vi se på mulighetene for å finne gode og hensiktsmessige måter å utvikle tjenestene på. 

For flere detaljer - se tidligere nyhetssak: Prosesstart nytt helsebygg 

Send inn ditt innspill

Kontakt

Robert Skjærvik
Prosessressurs
E-post
Mobil 95 70 98 50