Nye søknadsfrister tilskudd til friluftsliv

Etter ønske fra friluftslivsaktørene er søknadsfristene nå endret. De fleste til 1. desember.

Søknader gjennom Miljødirektoratets søknadssenter (ESS)

Før du begynner å fylle ut søknad, er et lurt å:

  • lese gjennom alle spørsmålene og informasjonen i infoknappene i ESS
  • se gjennom hjelpeskjemaet og vurdere om det er relevant å bruke
  • lese veiledningen til hjelpeskjemaet hvis du velger å bruke det

NB! For tilskudd til tiltak i sikra områder er det nå obligatorisk å laste opp forvaltningsplan, og begge ordningene har en enkel utsjekk i forhold til opplysninger og vurderinger knyttet til naturmangfoldloven. 

Miljødirektoratets søknadssenter

Statlige midler til friluftslivsaktivitet

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til friluftslivsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge, samt de lite aktive. 

Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet og som vil gi økt deltakelse over tid skal prioriteres. 

Fysisk tilrettelegging av områder støttes ikke av denne ordningen. 

Fysisk tilrettelegging ligger under fylkeskommunale friluftslivsmidler - med støtte til mindre tilretteleggingstiltak.

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023). 

Statlige midler til tiltak i statlige sikrede friluftsområder

Kommuner med statlig sikrede områder kan søke om støtte til opparbeidelse, fysisk tilrettelegging og skjøtsel. Det kreves godkjent forvaltningsplan for området. 

Aktuelle tiltak er parkeringsplasser, turveger eller turstier, fiskeplasser, badeplasser, brygger og toalett. Det gis ikke støtte til drift av områdene.

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023).

Statlige midler til sikring av nye friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd til å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten. 

Dette kan gjøres ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Se mer på Miljødirektoratets hjemmeside om sikring og forvaltning. I Naturbase kan du se hvilke områder som er statlig sikret.

Søknadsfrist er 15. januar (som før).

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte. 

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak (som ikke kan støttes av spillemidlene). Søknaden skal sendes elektronisk via Regionforvaltning.no.

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023).

Det kan også søkes om tilskudd til friluftslivsanlegg via spillemidlene. 

Fylkeskommunen sine sider om friluftsliv.

Ta kontakt med Thor Brandt hvis du har spørsmål om tilskudd.