Driftstilskudd til frivilligsentraler

Namsos kommune lyser med dette ut tilskudd til drift av frivilligsentral med hovedvekt på aktivitet i Namsos sentrum. Driftsavtalen vil gjelde for 4 år om gangen, det vil si for perioden 2024-2027.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om tilskudd følger det av Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler at ett av følgende vilkår må være oppfylt:

Frivilligsentralen skal enten

 • være eid og driftet av enten en kommune,
 • være en virksomhet i Frivillighetsregisteret,
 • være et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret,
 • eller en kombinasjon av de nevnte

Frivilligsentralen i Namsos sentrum er i dag etablert som en ikke-kommunal frivilligsentral, og Namsos kommune har som mål å videreføre denne ordningen.

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler (Lovdata).

Bakgrunn for utlysning

Kultur- og likestillingsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Forskriften beskriver blant annet krav til frivilligsentraler. Det følger av forskriftens § 3 at kommunen skal involvere frivillig sektor når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av frivilligsentraler.

I Namsos er det et mangfoldig utvalg av lag og foreninger som bidrar til stor aktivitet, og som hver dag skaper opplevelser, møteplasser, arrangementer og aktivitet i hele kommunen. Det er i dag tre frivilligsentraler i Namsos kommune, Namsos og Jøa frivilligsentral, Otterøy frivilligsentral og Namsos frivilligsentral.

Namsos kommune gir driftstilskudd tilsvarende lokal egenandel til én frivilligsentral i tilknytning til Namsos sentrum.  Kommunen har i fire år hatt samarbeidsavtale med Namsos Røde Kors om drift av Namsos frivilligsentral.
I lys av ny forskrift og ønske om åpenhet og likeverdig behandling av lag og foreninger lyser kommunen ut driftstilskuddet for perioden 2024-2027.

Ingen frivilligsentraler er like, og alle må finne sin rolle og plass tilpasset behovene i hvert enkelt lokalsamfunn. De frivillige er frivilligsentralens viktigste ressurs, og gjennom frivilligsentralene forløses mye frivillig kapasitet. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet for mange. Frivillig aktivitet og deltakelse er frivillig for den enkelte, og slik må det være for å bevare motivasjonen og drivkraften som ligger i innsatsen.

For å sikre åpenhet og like muligheter, ønsker Namsos kommune å invitere lag, foreninger, organisasjoner og sammenslutninger av slike til å søke på driftstilskuddet for å drive frivilligsentral i tilknytning til Namsos sentrum.

Driftstilskuddet består av et kommunalt tilskudd, og et statlig tilskudd. Statstilskuddet vil bli utbetalt som engangsbeløp til kommunen, som utetaler beløpet til frivilligsentralen.

Om tilskuddet

Namsos kommune gir driftstilskudd til en frivilligsentral i tilknytning til Namsos sentrum.  For 2023 er tilskuddet fra Namsos kommune på kroner 283 000. Tilskuddet som tilsvarer den lokale egenandelen på 40%, varierer fra år til år i henhold til nivået på den statlige finansieringen.

Driftstilskuddet utgjør den pålagte egenandelen i henhold til forskrift om tilskudd til frivilligsentral §7g.

Søknadsfrist

Frist for å søke om driftstilskudd til frivilligsentraler er søndag 17. september 2023. Tildeling av tilskudd tilknyttet denne utlysningen utbetales i 2024.

Krav til frivilligsentralen

Driftsmidlene som utbetales er øremerket til drift av frivilligsentral i tilknytning til Namsos sentrum.

For å oppfylle kravene til driftstilskudd skal frivilligsentralene drive virksomhet i samsvar med formålet i Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler, tilpasset lokale forutsetninger og behov.

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler (Lovdata).

Namsos kommune har som mål at alle skal ha mulighet til å oppleve, skape og delta i et inkluderende og mangfoldig kulturliv.

Frivilligsentralen i Namsos skal understøtte målene til Namsos kommune, ved å:

 • tilby møteplasser og aktiviteter for alle
 • stimulere til frivillig innsats
 • bidra i utvikling av samarbeidet mellom frivilligsentralen, andre lag og foreninger og kommunen
 • informere om aktiviteter og arrangementer i kommunens aktivitetskalender, for tiden Opplev Namsos/Friskus
 • delta i møter initiert av Namsos kommune
 • samarbeide med øvrige frivilligsentraler i kommunen

Namsos kommunes aktivitetskalender Opplev Namsos/Friskus

Namsos kommune stiller med politisk og administrativ representasjon i styret til frivilligsentralen.

Rapportering og regnskap

Det skal leveres rapport og revidert regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt.

Slik søker du

Send skriftlig søknad til Namsos kommune: postmottak@namsos.kommune.no

Dette er vedleggene som skal legges ved søknaden om tilskudd:

 • Planleggingsprosess og samarbeidspartnere
 • Frivilligsentralens målgruppe
 • Planlagte aktiviteter
 • Styringsform og eierstruktur
 • Daglig leders oppgaver og funksjon
 • Vedtekter
 • Hvordan kravene i Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler oppfylles
 • Hvordan kommunens krav til frivilligsentralen oppfylles

For å kunne motta tilskudd i resten av fireårsperioden må årsrapport og revidert regnskap for foregående år være innlevert og godkjent.

Kontakt

Brit Randi Sæther Pedersen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 19 45 33