Dialog om rein

Første dialogmøte mellom reindriftsnæringa og Namsos kommune er avholdt. Arenaer for dialog, samt utfordringer og fokusområder framover sto sentralt. 

På møtet 9. september 2020 deltok representanter for alle tre reinbeitedistriktene som har beiteareal i Namsos kommune - Fosen, Østre Namdal og Vestre Namdal reinbeitedistrikt. Plankonsulent for Trøndelag reinbeiteområde, Svein Bjørk, var også med.

Fra kommunen deltok alle ansatte i avdeling Natur og næring, også kjent som landbruksforvaltningen. I tillegg deltok kommunedirektør Inge Ryan, kommunalsjef Roger Johansen for Samfunnssikkerhet og teknisk drift og kommunalsjef Sigrid T. Angen for Strategi og samfunnsutvikling.

Rein på Hemnafjellet. Nils Roger Duna  

Reindrift viktig for Namsos kommune

- Vi skal løfte fram reindriftsnæringa og synliggjøre denne som en viktig næring i den nye kommunen. I samfunnsplanen vår er sørsamisk språk og kultur en viktig satsing, og det å utvikle en dialogarena med reindrifta er et av målene. Dette møtet er starten på å nå dette målet, fortalte kommunedirektør Inge Ryan.

For kommunen er dialogarenaen med reindriftsnæringa viktig for å få mer kunnskap om næringa. Møtet ga mye ny og nyttig kunnskap, både om driftsopplegg, utfordringer og arealbehov.

Fra reindriftsnæringa ble det påpekt viktigheten av å få delta i planprosesser og komme tidlig inn med innspill.

 

Rein svømmer over Nordsunda. Nils Roger Duna  

Utfordringer og fokus

De største utfordringene for reindriftsnæringa i Namsos kommune kan etter møtet oppsummeres slik:

  • Nedbygging av beiteareal
  • Komme tidlig med i arealplanprosesser
  • Installasjoner i utmark som hytter, gjerder, vindmøller og kraftledninger
  • Voksende rovdyrproblematikk

Viktige fokusområder etter møtet for videre felles drøfting og dialog:

  • Tap av areal - den største utfordringa for reindrifta. Lett å få uopprettelige skader.
  • Rovdyr – store utfordringer med forebyggende tiltak, spesielt i kalvingsperioden.
  • Utfordringer med jordbruksarealer – beiting på innmark.
  • Matproduksjon – lønnsomhet i produksjon. Justering av bestandsstørrelse i forhold til areal og næringstilgang.